วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.21 น. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ได้จัดประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาส ครบรอบการก่อตั้ง “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 21 ปี แห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่น” ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนา คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปยัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพื่อนำสิ่งของและอาหาร เติมใน “ตู้แบ่งปัน เชิญเติม” ซึ่งตั้งไว้ที่บริเวณประตูทางเข้า วิทยาลัยฯ เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เปิดหยิบและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2542 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่หลัก ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรกร และแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร โดยมีคณะกรรรมการ ตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน 2.คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธาน และ 3.คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร มีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน