วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร นายสรรพสิทธิ์ อาษาสร้อย พร้อมทั้งอนุกรรมการฯในพื้นที่ นางหนูเตียน อนุภาพ และนางประภาพร อุทโท ร่วมออกหน่วยให้บริการ “คลินิกหนี้” ให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินกับเกษตรกร ทั้งหนี้ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร และการจัดตั้งกลุ่มองค์กร การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2563 โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก กิจกรรมครั้งนี้ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มีปัญหาและพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการวิชาการและแก้ไขปัญหาครบวงจรในคราวเดียวกันการจัดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน มีเกษตรกรเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 150 คน