กฟก. สาขาจังหวัดลุยงานรอบด้าน ให้บริการเกษตรกรสมาชิกครบวงจร- สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ โอนโฉนดคืนให้เกษตรกรที่ได้ชำระหนี้ครบถ้วน 5 แปลง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ เมื่อ 23 ส.ค. 2566

– สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โอนหลักประกัน จำนวน 1 แปลง ณ สำนักงานที่ดินสาขาสามง่าม และชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชาละวัน จำกัด กรณีบุคคลค้ำประกันจำนวนเงิน 90,455.51 บาท

– สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกรสาขาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินการรับแบบแสดงความประสงค์ของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มี.ค. 2565 ณ ต.บ้านบอม ต.บ้านกิ่ว ต.ป่าตัน และ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

– สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับอนุกรรมการฯ จังหวัด จำนวน 3 ท่าน เพื่อประชุมร่วมกับกลุ่มองค์กร ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพื้นบ้านแก่งกระจาน ต.สองพี่น้อง อ.แก่งแก่งจาน จ.เพชรบุรี ในการพัฒนาแผนและโครงการส่งเสริมการปลูกกระท่อมอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยของบประมาณกู้ยืม จำนวน 500,000 บาท

– สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ โฉนด เลขที่ 4225 เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา จาก ธนาคารกรุงไทย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอ.บ่อพลอย โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรรายนายสุรพงษ์ อุดมพรเกิดผล เกษตรกรสมาชิกจังหวัดสุพรรณบุรี

– สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสงขลา พร้อมอนุกรรมการฯ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ การขึ้นทะเบียนหนี้ และการฟื้นฟูอาชีพของกองทุนฟื้นฟูฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร และด้านการจัดการหนี้ของให้เกษตรกรได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของ กฟก. ณ ศาลาประชาคม ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

– สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับอนุกรรมการฯ จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ ต.ห้วยน้ำขาว ต.คองพน อ.คลองท่อม เพื่อเยี่ยมและติดตามการชำระหนี้แทนของเกษตรกรสมาชิก รวมถึงการเสนอแผนโครงการเพื่อฟื้นฟูหลังการจัดการหนี้

– สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น โอนหลักประกันเป็นของ กฟก. กรณีเกษตรกรมีหลักทรัพย์อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว เกษตรกรจำนวน 1 ราย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง