วันที่ 11 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาดังนี้อนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล จำนวน 4 ราย มูลหนี้รวม 7,907,508.81 บาท อนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกเพื่อซื้อทรัพย์ NPA ที่มี NPL คงเหลือคืนให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 702,047.99 บาท เห็นชอบประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตกรรเรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ.2566 และการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยให้เกษตรกรสามารถโต้งแย้งหรือคัดค้านคำวินิจฉัยไม่ให้ผ่านอุทธรณ์ โดยสามารถยื่นอุทธรณ์ใหม่ได้หากมีหลักฐานใหม่มายืนยัน ตามที่สำนักงานเสนอ