วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้และการอุทธรณ์การจัดการหนี้ ครั้งที่ 13/2566 โดยมีนายถวิล ตรีวรปรัชญ์ เป็นประธาน คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียดสำนวนอุทธรณ์ การขึ้นทะเบียนหนี้และการอุทธรณ์การจัดการหนี้ให้เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ พิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนตามขั้นตอนต่อไปโดยสามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือเรียกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบกลั่นกรองการอุทธรณ์กรณีให้เกษตรกรแสดงเอกสารหรือหลักฐานพิ่มเติม จำนวน 2 ราย เห็นชอบกลั่นกรองการอุทธรณ์การจัดการหนี้ จำนวน 3 ราย และเห็นชอบกลั่นกรองการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 13 ราย มีเกษตรกรที่ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ และสำนักงานสาขาเข้าร่วมให้ข้อมูลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์การพิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เห็นชอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

หน.สำนักงานสาขาจังหวัด เข้าประชุมผ่านระบบ Web Conference ให้ข้อมูลของเกษตรกรผู้อุทธรณ์แก่คณะทำงานกลั่นกรองอุทธรณ์ฯ