Print Recommend

Item title Hits Created
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ขับรถยนต์) 155 views Thursday, 11 October 2018
กฟก.กรุงเทพฯ โอนโฉนดคืนสมาชิก 100 views Monday, 08 October 2018
ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรสมาชิก กฟก. อย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) 360 views Monday, 08 October 2018
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. อย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) ฉบับปรับปรุง 534 views Friday, 05 October 2018
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไข พรบ.กฟก. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 (เพิ่มเติม) 146 views Friday, 05 October 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้าง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ 644 views Wednesday, 26 September 2018
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 443 views Monday, 24 September 2018
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้าง 614 views Friday, 21 September 2018
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัส หัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ระบบ EGP) 406 views Wednesday, 19 September 2018
ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายพนักงาน 400 views Wednesday, 19 September 2018

Page 1 of 139