Print Recommend

ข่าวสารงานจัดการหนี้

Item title Hits Created
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 645 views Friday, 30 March 2018
การสำรวจข้อมูลหนี้สินส่วนบุคคล และแบบสำรวจข้อมูลหนี้จากเจ้าหนี้ 2314 views Wednesday, 07 June 2017
ขอให้นายทะเบียนรับรองรายชื่อและข้อมูลทะเบียนหนี้ 3674 views Friday, 28 April 2017
ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 2287 views Friday, 07 April 2017
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1630 views Wednesday, 05 April 2017
การสำรวจข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกร 1558 views Friday, 24 March 2017
การสำรวจข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกร (ตามหนังสือ กฟก 0100/ว 631 ลงวันที่ 17 มี.ค.60) 1611 views Tuesday, 21 March 2017
การจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กฟก 0100/ว.626 ลงวันที่ 16 มี.ค.60) 1601 views Tuesday, 21 March 2017
การสำรวจข้อมูลหนี้เกษตรกร 1323 views Tuesday, 07 March 2017
การสำรวจข้อมูลทะเบียนหนี้ของเกษตรกร (ด่วน!) 2012 views Friday, 10 February 2017
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนหนี้ของเกษตรกร 1432 views Wednesday, 08 February 2017
แนวทางการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงยอดชำระหนี้แทน 1983 views Friday, 13 January 2017