şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

ประชุมรับรองผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562

วันนี้ ( 31 กรกฎาคม 2562 ) คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 โดยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเลขานุการคณะฯ ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งที่ประชุมได้มีการประชุมพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 และพิจารณา (ร่าง) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเตรียมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามต่อไป

                      31-7-prf1023 

31-7-prf1024 31-7-prf1025 31-7-prf102631-7-prf1028    31-7-prf1027   31-7-prf1029

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno