şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.ยะลา ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวธนิษฐา หนูสุข รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาจัดรายการวิทยุฯ “ ที่นี่ สวท.ยะลา กับคนเกษตร พบ ประชาชน” ทางคลื่น FM 92.00 MHz ซึ่งกำหนดออกอากาศในทุกวันอังคาร เวลา 10.10 - 11.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงพื้นที่ในบางรัฐของประเทศมาเลเซีย

สำหรับในวันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์นำเสนอในหลายประเด็น ดังนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทและหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟูฯ ให้ได้รับทราบและ รณรงค์ให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-15.00น.  เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายในการจัดการหนี้และฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร รวมถึงการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

                              14-06-prf1007
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno