şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

20-10-pr19-28
20-10-pr19-29
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโอนที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายจำนวน 1 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม - ไร่ - งาน 63 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง โดยเป็นการโอนที่ดินตามกฎหมาย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา 37/9)

ทั้งนี้ เกษตรกรสมาชิก กฟก. ได้นำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันเจ้าหนี้(สหกรณ์ฯ) และไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสถาบันเจ้าหนี้ได้ (NPL-หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) และถูกสถาบันเจ้าหนี้ (สหกรณ์ฯ) ฟ้องร้องดำเนินคดี/ยีดทรัพย์/ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน โดยเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno