Create PDF Recommend Print

ตามแผน กฟก.ภูมิภาคที่ 1 ประชุมรับรองรายชื่อผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร 2562 แล้ว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่อำนวยการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ ประชุมครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินการรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและพิจารณาเห็นชอบการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

                                           7-5-prf981                                                                                 7-5-prf982                                                                                 7-5-prf983
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno