Create PDF Recommend Print

กฟก.เชียงใหม่ชำระหนี้แทนเกษตรกร

14-3-19prf678

14-3-19prf679

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก 8 ราย กรณีสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์ จำนวน 2 สหกรณ์

1.สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด จำนวน 3 รายหลักทรัพย์ค้ำประกัน 3แปลง ยอดชำระหนี้แทน 312,586 บาท

2.สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จำนวน 5 ราย หลักทรัพย์ค้ำประกัน 5แปลง ยอดชำระหนี้แทน 1,087,541.01 บาท

ยอดชำระหนี้แทนรวมทั้งสิ้น 1,400,127.01 บาท

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno