Create PDF Recommend Print

สัมมนาความยั่งยืน สำหรับซับพลายเออร์แบบดั้งเดิมและ MSME ผู้ผลิตอาหารรายย่อย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายอาทร กำเหนิดนพลักษณ์ หัวหน้าส่วนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวรุ่งสุรีย์ ชัยศร พนักงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดตาก พร้อมพนักงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องความยั่งยืนสำหรับซับพลายเออร์แบบดั้งเดิมและ MSME ผู้ผลิตอาหารรายย่อย ในโครงการสัมมนาดังกล่าวจัดโดยมูลนิธิชีววิถี ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจของผู้ค้าปลีก โดยผู้ค้าปลีกจะได้นำมาตรฐานการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมาใช้ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารกับวิสาหกิจขนาดย่อย เล็กและขนาดกลาง และเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของ MSME ผู้ผลิตอาหารยั่งยืนรายย่อย สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จากทุกภูมิภาคที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกเข้าร่วมด้วย

11-2-prf738 11-2-prf739                                                     11-2-prf740
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno