şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

พะเยา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

11-2-19prf647

11-2-19prf648

11-2-19prf650

11-2-19prf652

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา นางพัชรี รู้น้อม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ และสร้างฝายมีชีวิต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ เป็นการแสดงพลังความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และรวมพลังประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง แหล่งท่องเที่ยวและความสะอาดในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ข่วงนกยูง 69 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno