şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

หนองคายติดตามการดำเนินงานขององค์กร

11-2-19prf642 11-2-19prf64311-2-19prf644 11-2-19prf645

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุชาดารัช โพธิคลัง หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปี 2561 ภายใต้โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนดู่เข้มแข็ง หมู่ที่ 8 บ้านโนนดู่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงดินเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูทำนาปี เนื่องจากสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุชาดารัช โพธิคลัง หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองคาย ประชุมกลุ่มองค์กร และติดตามความก้าวหน้าของโครงการเลี้ยงแพะ จำนวน 20 ตัว งบเงินอุดหนุนประจำปี 2561 ณ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำแสนสุข หมู่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันมีแพะ 24 ตัว
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno