Create PDF Recommend Print

กฟก. จับมือ กอช. บันทึกความร่วมมือสร้างวินัยการออมให้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญในวัยชรา

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  โดย กฟก. และ กอช. มีนโยบายที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว รวมไปถึงเกษตรกรทั่วประเทศที่เป็นสมาชิก กฟก. ให้ออมเงินเพื่อเป็นสวัสดิการในวัยชรา และสร้างวินัยการออมที่ดีเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบำนาญอย่างทั่วถึง สำหรับวัตถุประสงค์การ  ลงนามครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินแก่พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว และเกษตรกรสมาชิก กฟก. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการออมและการเป็นสมาชิกกับ กอช. และให้ กฟก. เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านการออมแก่บุคลากรภายในและเกษตรกรสมาชิก โดย กอช.จะให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างช่องทางให้ลูกจ้าง และเกษตรกรสมาชิก กฟก. ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการด้านการออมและได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล

                                          30-11-prf601                                                                                  30-11-prf602

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop