Create PDF Recommend Print

กฟก.กาฬสินธุ์ มอบโฉนดให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ให้ดำเนินการโอนหลักประกันประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) คืนให้กับเกษตรกร จำนวน 2 ราย ณ สำนักงานที่ดินอำเภอนาคู ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2552 เป็นจำนวนเงิน 325,313.56 บาท โดยเกษตรกรได้สิทธิ์ตัดดอกทั้งหมดและลดเงินต้น 50% อัตราค่าจัดการร้อยละ 1 ต่อปี กำหนดผ่อนชำระไม่เกิน 20 ปี และไถ่ถอนพร้อมโอนหลักประกันมาเป็นของกองทุนฟื้นฟูฯ ทั้งนี้เกษตรกรทั้ง 2 ราย ได้ชำระคืนตามสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการโอนและมอบโฉนดคืนให้เกษตรกร ในการนี้นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง นายอำเภอนาคู ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ คนคง ปลัดอาวุโส เป็นผู้แทนในการมอบโฉนดคืน รวมจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน ให้กับนายใจทอง เผือดผุด และนายสุมา เสนาไชย เกษตรกรสมาชิกอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

29-11-prf598 29-11-prf599

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop