Create PDF Recommend Print

นัดแรก อนุกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา กฟก.

ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เฉพาะกิจได้มีการประชุมไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา  ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ในการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอ แนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ของกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯเฉพาะกิจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เฉพาะกิจมอบหมาย

9-11-prf531

     9-11-prf532 9-11-prf533 9-11-prf534                   9-11-prf535 9-11-prf536 9-11-prf537

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop