Create PDF Recommend Print

กฟก.เชียงรายคืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรหลังชำระหนี้ครบสัญญา

20-10-pr18-17
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกร อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 82 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน

ทั้งนี้ เกษตรกร ได้นำที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาแม่จัน และไม่สามารถชำระหนี้คืนธนาคารฯได้ จนถูกธนาคารฯ ฟ้องร้องดำเนินคดียึดทรัพย์และถูกนำไปขายตลาด โดย ธนาคารฯเป็นผู้ซื้อที่ดินไว้ ต่อมาเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย และได้รับการช่วยเหลือจาก "กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร" ในการชำระหนี้แทน (ซื้อทรัพย์คืน) และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)

banner_coop