Create PDF Recommend Print

กฟก.เชียงรายคืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรหลังชำระหนี้ครบสัญญา

20-10-pr18-17
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกร อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 82 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน

ทั้งนี้ เกษตรกร ได้นำที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาแม่จัน และไม่สามารถชำระหนี้คืนธนาคารฯได้ จนถูกธนาคารฯ ฟ้องร้องดำเนินคดียึดทรัพย์และถูกนำไปขายตลาด โดย ธนาคารฯเป็นผู้ซื้อที่ดินไว้ ต่อมาเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย และได้รับการช่วยเหลือจาก "กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร" ในการชำระหนี้แทน (ซื้อทรัพย์คืน) และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno