Create PDF Recommend Print

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไข พรบ.กฟก. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 (เพิ่มเติม)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไข พรบ.กฟก. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 (เพิ่มเติม)

 

ดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/open?id=1MN8MyHC_Qm5jz4auypaqp6T2zUTTps2b

 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข พรบ.ฯ

ดาวน์โหลดที่นี่
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno