Create PDF Recommend Print

กฟก.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามองค์กรเกษตรกร

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี โดย นางภารดี ไชยสาร พนักงานอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน จำนวน ๕ องค์กร องค์กรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

๑.กลุ่มร่วมใจแม่บ้านเกษตรกร รหัสองค์กร ๒๕๕๙๐๐๐๐๒๔ โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

๒.กลุ่มเกษตรกรร่วมใจพัฒนาบ้านหนองคุ้ม รหัสองค์กร ๒๕๖๐๐๐๐๐๑๖ โครงการเลี้ยงนกกระทา

๓.กลุ่มผู้เลี้ยงปลา รหัสองค์กร ๒๕๖๐๐๐๐๐๔๑ โครงการเลี้ยงปลา(บ่อดิน)

๔.ชุมชนเกษตรกรไทยไร้สารพิษ กลุ่มทุ่งโพธิ์ ๓ รหัสองค์กร ๒๕๔๓๐๐๐๓๐๕ โครงการเผาถ่านเชื้อเพลิง

๕.กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนนทรี โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและได้ลงพื้นที่ตรวจสอบองค์กรที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนประเภทเงินกู้ยืม จำนวน ๒ องค์กร องค์กรละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑.ชมรมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรบ้านสร้าง รหัสองค์กร ๒๕๔๗๐๐๐๐๔๐ โครงการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ๒.กลุ่มเกษตรกรชุมชนหนองสองห้อง รหัสองค์กร ๒๕๔๓๐๐๐๔๖๑ โครงการทำนาข้าว ทำไร่มันสำปะหลัง และเพาะชำไผ่เลี้ยง

                         31-7-prf413

                         31-7-prf414

                         31-7-prf415

                         31-7-prf416

banner_coop
mobilbahis giriş, mobil bahis, mobilbahis, mobilbahis giris, rivalo, truvabet, betmatik, tipobet365, artemisbet, youwin, protez saç, kaçak bahis,