Create PDF Recommend Print

กฟก.พะเยาคืนที่ดินให้เกษตรกร

45430

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางพัชรี รู้น้อม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา โอนโฉนดคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาจุน โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ได้ชำระหนี้แทนให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนเงิน 117,474.00 บาท

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno