Create PDF Recommend Print

พะเยาคืนที่ดินคืนให้เกษตรกร

555555555555555554

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางพัชรี รู้น้อม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา โอนโฉนดคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 97 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ได้ชำระหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนเงิน 51,525.00 บาท

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno