Create PDF Recommend Print

เกษตรกรแม่ฮ่องสอนรับโฉนดที่ดินคืนหลังชำระหนี้ครบตามสัญญา

26-4-prf095

วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินคืน ให้แก่ นางประยูร วงษ์มูลและนายสะอาด ธิคำ จำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดิน เลขที่ 3656 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการโอนตามกฎหมาย ตามมาตรา 37/9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หลังจากเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินจาก กฟก.

ซึ่งเดิมเมื่อปี พ.ศ.2537 เกษตรกรได้นำที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด และไม่สามารถชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ฯได้ ทำให้เกษตรกรต้องรับภาระหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นจำนวนมาก และถูกธนาคารฯฟ้องร้องดำเนินคดี ในปีพ.ศ.2549 เกษตรกรได้มายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการชำระหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับการช่วยเหลือจาก กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้สินแทนเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ปัจจุบันปี 2561 สมาชิกได้ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามสัญญาและปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักประกันคืน

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop
istanbul escort şirinevler escort taksim escort mecidiyeköy escort şişli escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort kurtköy escort