Create PDF Recommend Print

สมาชิก กฟก.นครพนม ชื่นใจ…ไดรับชำระหนี้แทน

                                       26-4-prf285

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครพนม โดยนางสาวอัมพวา  เพ็ชรกิ่ง  หัวหน้าสำนักงาน และนายสมโภชน์  พิมคีรี  พนักงานทั่วไป ได้รับมอบโฉนดที่ดินของเกษตรกร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครพนม ภายหลังจากที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรรายนายสุรชัย  บัวสาย (นางพรพัฒน์  บัวสาย แทน) ให้กับทางธนาคารฯ จำนวน 1 ราย 1 บัญชี มูลหนี้รวม 166,000 บาท  โดยมีหลักทรัพย์ จำนวน 8 แปลง  เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 16 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา ซึ่งในการชำระหนี้แทนเกษตรกรในครั้งนี้ สร้างรอยยิ้มและความดีใจให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno