Create PDF Recommend Print

กิจกรรม กฟก.พังงา

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 11/2560 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

27-12-prf007 27-12-prf008

 

ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดย นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขา พร้อมด้วย นางสาวจิราวรรณ สุขเกษม พนักงานอาวุโส, นางสาวกมลรัตน์ หุนเจริญ และนางสาวยุวดี กำเนิดไทย ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป, นายสุจิน คุ้มบ้าน ลูกจ้างกลุ่มงานบริการ ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บริเวณร้านอาหารเรือนช้างนอน ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอแผนโครงการงบสนับสนุนและงบกู้ยืม, การขึ้นทะเบียนองค์กรและการขึ้นทะเบียนหนี้สิน พร้อมทั้งแจกแผ่นพับและวารสารเพื่อชี้แจงพันธกิจของหน่วยงาน

               27-12-prf009 27-12-prf010

 

ลงพื้นที่อำเภอคุระบุรี เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งอินทรีย์ งบโครงการจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา พร้อมด้ายนางสาวจิราวรรณ สุขเกษม พนักงานอาวุโส ลงพื้นที่อำเภอคุระบุรี เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา จัดทำแผนโครงการและของบประมาณให้กับเกษตรกรสมาชิกในการประกอบอาชีพประมง คือ เลี้ยงหอยนางรมและปลาในกระชัง 

              27-12-prf011 27-12-prf012

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงา

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงา ด้วยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัด จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการ “เรารัก...พังงา” โดยมุ่งเน้น 5 ด้าน คือ อาชีพ การท่องเที่ยว ความปลอดภัย การกีฬา และความสะอาด ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในด้านอาชีพ โดยมีหน้าที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนและครัวเรือน โดยพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานกรรมการด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

             27-12-prf013 27-12-prf014

 

 

 

 banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher