Create PDF Recommend Print

น่านร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

S__8036358 S__8036363S__8036364 S__8036365S__8036366 S__8036371

วันนี้ (15 ธ.ค. 60) เวลา 09.30 น. นางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและแสดงพลังหมู่บ้านเป้าหมายสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life) และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติฯ โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหมู่บ้านเป้าหมายสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 893 หมู่บ้าน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno