Create PDF Recommend Print

กฟก.ยโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฟื้นฟูฯ ปี 2561

436520

436521

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทาจำกัด อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จัดประชุมองค์กรเกษตรกร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ และความคืบหน้าการดำเนินการ ตลอดจนเป็นการรับฟังผลการดำเนินการ และปัญหาความเดือดร้อนขององค์กรเกษตรกร

รวมถึงชี้แจงโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 30,000 บาท เพื่อนำมาฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสมาชิกในองค์กรต่อไป

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno