Create PDF Recommend Print

ยื่นหนังสือเสนอแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

8438 84398440 84418442 8443

วันนี้ (28 พ.ย. 60) ตัวแทนสมาพันธ์เครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีข้อเสนอแนะให้บอร์ดเฉพาะกิจมีมติเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีข้อเสนอแนะ 6 ประเด็นดังนี้ (1) ขอให้บอร์ดเฉพาะกิจหาแนวทางเพื่อขอความอนุเคราะห์จากสถาบันเจ้าหนี้ให้ชะลอการบังคับคดีแก่สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ขึ้นทะเบียนหนี้แล้ว (2) ขอให้จัดการหนี้ในกรณีบุคคลและหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเร่งด่วน เพราะมีเกษตรกรสมาชิกได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก (3) ขอให้มีมติอนุมัติเงินชดเชยจากรัฐบาลทดแทนเงินที่กองทุนฟื้นฟูฯ สำรองจ่ายให้แก่สถาบันเจ้าหนี้ไปแล้ว (4) ขอให้กองทุนฟื้นฟูฯ คืนหลักประกันแก่สมาชิกที่ชำระหนี้คืนตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว (5) ให้กองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติงบอุดหนุนและงบกู้ยืมแก่องค์กรเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพืชผลตกต่ำ และ (6) ให้ซื้อหนี้ NPA ที่มีรายชื่อตามมติ ครม.

โอกาสนี้ นายสมยศ ภิราญคำ รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับหนังสือจากตัวแทนสมาพันธ์เครื่องข่ายสมาชิก กฟก. โดยแจ้งว่าจะเร่งสรุปปัญหาของเกษตรกรสมาชิกเสนอให้ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจได้รับทราบและหาทางแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno