Create PDF Recommend Print

กฟก.ศรีสะเกษ โอนหลักทรัพย์คืนเกษตรกร

IMG_25601010_135441

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดร.อังกูร จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ ได้โอนหลักทรัพย์คืนให้เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการรับชำระหนี้แทน โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหนี้กับกองทุนฯ แล้ว ครบตามสัญญาเช่าซื้อตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเช่าซื้อฯ พ.ศ. 2553 ข้อ 15 กำหนดให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคืนเมื่อได้ชำระราคาเสร็จสิ้นตามสัญญา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายบุญ ศรีบุญเรือง ลูกหนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 1 แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 7603 เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา มูลหนี้เงินกู้ 17,205.00 บาท กฟก.ชำระหนี้แทนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 2. นางอิ่น โคตรพันธ์ ลูกหนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 1 แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 49350 เนื้อที่ 7 ไร่ - งาน 5 ตารางวา มูลหนี้เงินกู้ 41,000.00 บาท กฟก.ชำระหนี้แทนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549

banner_coop