Create PDF Recommend Print

กฟก.ศรีสะเกษ โอนหลักทรัพย์คืนเกษตรกร

IMG_25601010_135441

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดร.อังกูร จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ ได้โอนหลักทรัพย์คืนให้เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการรับชำระหนี้แทน โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหนี้กับกองทุนฯ แล้ว ครบตามสัญญาเช่าซื้อตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเช่าซื้อฯ พ.ศ. 2553 ข้อ 15 กำหนดให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคืนเมื่อได้ชำระราคาเสร็จสิ้นตามสัญญา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายบุญ ศรีบุญเรือง ลูกหนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 1 แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 7603 เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา มูลหนี้เงินกู้ 17,205.00 บาท กฟก.ชำระหนี้แทนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 2. นางอิ่น โคตรพันธ์ ลูกหนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 1 แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 49350 เนื้อที่ 7 ไร่ - งาน 5 ตารางวา มูลหนี้เงินกู้ 41,000.00 บาท กฟก.ชำระหนี้แทนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher