Create PDF Recommend Print

หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

นายวัชรางกูร แสนเสริม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ของเกษตรกรอย่างบูรณาการ จำนวน 510,000 ราย นั้น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการปรับโครง สร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ดังนี้  ดาวน์โหลดไฟล์

 

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno