Create PDF Recommend Print

กฟก.สุพรรณบุรี อนุมัติงบอุดหนุน พร้อมร่วมชี้แจงการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

sp28-1sp28-2

         เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2555 นายสาธิต   แสงพลาย หัวหน้าสำนักงานพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้เดินทางไปกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรกลุ่มบ้านทุ่งชนะการเกษตร ซึ่งได้รับอนุมัติงบอุดหนุน จำนวน 99,400 บาท  โดยมีนายจรุณ   คุณฑี ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) พร้อมคณะอนุกรรมการ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติด้วย  ทั้งนี้ กลุ่มบ้านทุ่งชนะการเกษตร รหัสองค์กร 7243004300 ที่ตั้งองค์กรเลขที่ 67 หมู่ 9 ต.วังยาง   อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  มีสมาชิกองค์กรทั้งหมด 212 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 168 คน ได้เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 99,400 บาท โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสมาชิกเพื่อปรับกระบวนทัศน์แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 168 คน เป็นเงิน 18,800 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ พ่อสร้างลูกสาน จังหวัดราชบุรี

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 130 คน เป็นเงิน 61,800 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมสรุปบทเรียนและจัดทำแผนแม่บทองค์กร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 168 คน เป็นเงิน 18,800 บาท


         ในการนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงการบริหารโครงการ ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามเนื้อหาในกิจกรรมที่ 1 การประชุมสมาชิกเพื่อปรับกระบวนทัศน์แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  สมาชิกให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการตามกิจกรรมเป็นไปด้วยดี   และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

sp28-3

sp28-4sp28-5

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno