Create PDF Recommend Print

กฟก.ราชบุรี เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับองค์กรเกษตรกรก่อนปล่อยเงิน “โครงการกู้ยืม”

rb27-2 rb1-27
rb27-3


ภายหลังได้รับอนุมัติโครงการเงินกู้ยืมวงเงินมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปบริหารโครงการกู้ยืมขององค์กรเกษตรกร  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

เมื่อวันที่ 5 – 14 มิถุนายน  ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดราชบุรี  นำโดย นายอิทธิพร มาประจวบ พนักงานอาวุโสรักษาการหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพนักงาน เร่งลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกับองค์กรเกษตรกรและสมาชิก  เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการบริหารโครงการภายหลังได้รับอนุมัติเงินโครงการกู้ยืมวงเงินมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ให้แก่องค์กรเกษตรกรในจังหวัด 5 องค์กร ได้แก่  1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำทำสวน 2. กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านทุ่งแฝก ได้รับอนุมัติโครงการเลี้ยงหมูหลุม  3. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองปากชัฏ ได้รับอนุมัติโครงการเลี้ยงสุกรขุน และการเลี้ยงปลาดุกแบบอินทรีย์ 4. กลุ่มไทยร่วมมิตร ได้รับอนุมัติโครงการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อลูกผสมเพื่อการขายโค ทำปุ๋ย เลี้ยงปลา (เกษตรผสมผสาน) และ 5. กลุ่มชาวไร่มันสำปะหลังหมู่บ้านแก้มอ้น ได้รับอนุมัติโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบครบวงจร

การลงพื้นที่ไปยังที่ทำการกลุ่มเกษตรกรในครั้งนี้  รักษาการหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดราชบุรี ได้ชี้แจงให้เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน และซักถามปัญหาร่วมกัน เพื่อการบริหารเงินโครงการกู้ยืมเป็นไปตามแผนที่วางไว้

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno