Create PDF Recommend Print

ขอให้ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ขอให้ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและให้ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่งไปยังส่วนทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลด

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno