Create PDF Recommend Print

“สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 จัดเวทีความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร”

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7  มิถุนายน 2555  ดร.วิญญู  สะตะ  ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับ  นางสาวสุดารัตน์  โพธิคลัง  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธร นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง  รองผู้อำนวยการ ธกส. สาขาจังหวัดยโสธร และคณะอนุกรรมการจังหวัดยโสธร  ได้ร่วมกันจัดเวทีความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  โดยมี นายจันยา สุคนธ์คันธชาติ ปลัดจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในที่ประชุม  

         ดร.วิญญู สะตะ  ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 เล่าว่าในการจัดเวทีครั้งนี้ขึ้นมาก็เพื่อหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาจำนวนรายชื่อของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ฯ ไม่ตรงกัน เมื่ออบรมเสร็จให้สำนักงานจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพโดยให้นำไปซื้อปัจจัยการผลิต มาพัฒนาอาชีพตามความต้องการของตนเอง ซึ่งกองทุนกำหนดไว้รายละ ๗,๐๐๐ บาท และการจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่สามารถกระทำได้  จึงได้มีเวทีนี้ขึ้นมา

 

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno