Create PDF Recommend Print

ศรีสะเกษเร่งอบรม ให้ความรู้เกษตรกร

seesakad26

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2553  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและแปลงทดลองเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ปรับกระบวนทัศน์  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพหลัก และเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมในอาชีพเสริม  โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้  การอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 842 ราย

seesakad2606


banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno