şirinevler escort istanbul escort

Capture2

Create PDF Recommend Print

รายงานผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ปี พ.ศ. 2555 (ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2555 - 17 กรกฎาคม 2555)

รายงานผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ปี พ.ศ. 2555
(ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2555 - 17 กรกฎาคม 2555)
ลำดับที่    รอบ         พ.ศ.               จำนวน (ราย)    จำนวน (องค์กร)
1          1 ถึง 11    2543-2553       5,879,269         52,069
2              12          2554                   61,106              220
3           2555         2555                   13,830                77
รวม                                              5,954,205         52,366

หมายเหตุ        
1. ข้อมูลรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ที่คณะอนุกรรมการจังหวัดรับรองแล้ว ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
2. จำนวนสมาชิกรอบที่ 1-12 ลดลงเนื่องจาก สนง.นำผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์มาปรับปรุงฐานข้อมูล ดังนี้
     2.1 ขาดความเป็นสมาชิก โดยทะเบียนราษฎร์        600,051 ราย
          เช่น เสียชีวิต ไม่พบข้อมูลบัตรในทะเบียนราษฎร์ ขาดคุณสมบัติเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์
     2.2 ขาดความเป็นสมาชิก โดยทะเบียนองค์กร        17,267 ราย   
          เช่น ลาออก อนุกรรมการเพิกถอนองค์กร อนุกรรมการไม่อนุมัติ ไม่ผ่านการตรวจสอบ สาขาไม่รับรอง

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55
banner_coop