Create PDF Recommend Print

ที่อยู่สำนักงานสาขาจังหวัด

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคเหนือ
ที่ 
ที่อยู่ โทรศัพท์  โทรสาร 
  สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) 053-240-676 053-240-677
  ชุมนุมสหกรณ์เชียงใหม่    
   30 ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.วัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    
  5 0 0 0 0    
1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 053 -112- 924 - 5 053 -112- 924
  ศูนย์สินค้าเกษตรกรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่    
   (อาคารตรวจสอบคุณภาพและชั่งน้ำหนัก)     
  230  หมู่ 1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    
  5 0 3 0 0    
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 - 613 - 871 053 - 613 - 871
  89  ถนนสิงหนาทบำรุง  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง    
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  5 8 0 0 0    
3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปาง 054 - 265 - 054 054 - 265 - 054
  ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 2)  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท     
  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   5 2 0 0 0    
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูน 053 - 510 - 275 053 - 510 - 275
  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ชั้น 1  ถนนอินทยงยศ     
  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน    
  5 1 0 0 0    
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงราย 053 - 150-156 053 - 150-156
  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 ) ถนนแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย     
  จังหวัดเชียงราย  5 7 1 0 0    
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพะเยา 054 - 411 - 213 054 - 411 - 213
  ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  (ชั้น5)  ตำบลบ้านต๋อม     
  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา    
  5 6 0 0 0    
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ 056 - 712 - 967 056 - 725 - 132
  ศาลากลาง (หลังเก่า) ถนนเพชรเจริญ    
  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์     
  6 7 0 0 0    
8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิษณุโลก 055 - 245 - 666 055 - 245 - 666
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่ ชั้น 6 ถนนวังจันทร์    
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    
  6 5 0 0 0    
9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครสวรรค์ 056 - 256 - 813 056 - 256 - 814
  อาคารสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร  ในสนามบินนครสวรรค์    
  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์    
  6 0 0 0 0    
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุทัยธานี 056 - 512 - 069 056 - 512 - 069
  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)  ชั้น 2     
  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี    
  6 1 0 0 0    
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุโขทัย 055 - 616 - 405 055 - 616 - 406
  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (หลังเดิม)  ถนนสิงหวัฒน์     
  ตำบลธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย    
  6 4 0 0 0    
12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-830-757 055 - 515 - 027
  8/69  ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ  ตำบลท่าอิฐ     
  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์     
  5 3 0 0 0    
13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน 054 - 716 - 426 054 - 716 - 427
  อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน (หลังใหม่) ชั้น 5  ถนนน่าน-พะเยา    
  ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน    
  5 5 0 0 0    
14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแพร่ 054 - 534 - 381 054 - 534 - 381
  303/22-23  หมู่7  ตำบลนาจักร    
  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่    
  5 4 0 0 0    
15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกำแพงเพชร 055-705-077 055 - 705-077
  ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ตำบลหนองปลิง 055-705-081  
  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร    
  6 2 0 0 0    
16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร 056 - 613 - 593 056 - 613 - 592
  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่)  ชั้น ๓  ถนนพิจิตร - ตะพานหิน    
  ตำบลท่าหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร    
  6 6 0 0 0    
17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตาก 055 - 517 - 663 055 - 512 - 077
  เลขที่  1/3-4 ถนนกิจติขจร ตำบลระแหง      
  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก    
  6 3 0 0 0    
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคกลาง
ที่ 
ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
  สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) 02-158-0342 02-158-0341
  68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ต่อ 3506  
  กรุงเทพฯ 10900    
1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลพบุรี 036 - 784 - 928 036 - 784 - 929
  โครงการชุมชนการเคหะลพบุรี  อาคารพาณิชย์  เลขที่ 142/789  หมู่ที่ 2     
  ตำบลกกโก  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี    
  1 5 0 0 0    
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระบุรี 036 - 220 - 881 036 - 220 - 881
  305/11  ถนนเทศบาล ๒  ตำบลปากเพรียว    
  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี    
  1 8 0 0 0    
3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครนายก 037 - 312 - 083 037 - 312 - 083
  173/46  ในบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดนครนายก    
  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก    
  2 6 0 0 0    
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปราจีนบุรี 037 - 454 - 221 037 - 454 - 221
  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 1  ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด         
  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 2 5 2 3 0    
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระแก้ว 037 - 425 - 342 037 - 425 - 342
  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2  ห้องเกษตรและสหกรณ์จังหวัด    
  ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว    
  2 7 0 0 0    
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปทุมธานี 02 - 581 - 2224 02-581-2228
  49/110 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ฉัตรหลวง 13    
  ตำบลสามโคก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี    
  1 2 1 6 0    
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรี 02 - 903 - 2950 02 - 903 - 2950
  63/264  หมู่ 6  บางใหญ่ซิตี้  ถนนกาญจนาภิเษก    
  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี    
  1 1 1 4 0    
8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-335-667 035-335-667
  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย    
  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
  1 3 0 0 0    
9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี 035 - 535 -202 035 - 536 - 260
  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาศรีหมอก ชั้น 2  035 - 536 -260  
  (อาคารด้านหลังศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ) ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต.สนามชัย      
  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  7 2 0 0 0    
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชัยนาท 056 - 411 -726 056 - 411-727
  479  หมู่บ้านเอื้ออารีย์ ๒  ถนนชัยนาท - ตาคลี    
  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท    
  1 7 0 0 0    
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครปฐม 034 - 241 - 801 034 - 241 - 801
  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม(ส่วนหน้า) อาคาร 1 ซอยเทศา 3 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม    
  7 3 0 0 0    
12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสาคร 034 - 820 - 588 034 - 820 - 588
  930/48  ถนนเอกชัย  ตำบลมหาชัย     
  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร     
  7 4 0 0 0    
13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม 034 - 716 -977 034 - 716-977
  173  ซอยบางแก้ว  ตำบลแม่กลอง 034 - 711-300  
  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม    
  7 5 0 0 0    
14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดราชบุรี 032 - 200 - 617 032 - 200 - 617
  ภายในสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขต 2     
  หมู่ที่ 6  ตำบลเบิกไพร  อำเภอบ้านโป่ง     
  จังหวัดราชบุรี          
  7 0 1 1 0    
15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาญจนบุรี 034-515-323-4 034 - 515 - 323
  21  ซอย 22  ถนนแสงชูโต  ตำบลปากแพรก    
  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี    
  7 1 0 0 0    
16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบุรี 032 - 771 -316 032 - 771 -316
  เลขที่  77  หมู่ที่ 10  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง    
  จังหวัดเพชรบุรี    
  7 6 1 3 0    
17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 - 611 - 561 032 - 611 - 561
  59/25  ถนนสุขใจ  ตำบลประจวบคีรีขันธ์    
  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
  7 7 0 0 0    
18 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรี 039 - 302 - 436 039 - 302 - 436
  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)  ชั้น 2  ถนนเลียบเนิน     
  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี    
  2 2 0 0 0    
19 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตราด 039 - 511 - 137 039 - 511 - 137
  45/14-15  ถนนเทศบาล 5  ตำบลวังกระแจะ    
  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด    
  2 3 0 0 0     
20 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระยอง 038 - 694 -121 038 - 694 -111
  ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น3 ตำบลเนินพระ    
  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง    
  2 1 0 0 0    
21 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชลบุรี 038 - 277 - 051 038 - 277 - 051
  136/19    หมู่ 9   ตำบลบ้านสวน    
  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี    
  2 0 0 0 0    
22 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรปราการ 02 -388 - 1712 02 - 388 - 1713
  545/26  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ     
  จังหวัดสมุทรปราการ    
  1 0 2 7 0    
23 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา 038 - 535 - 421 038 - 535 - 421
  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเดิม)  ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา    
  2 4 0 0 0    
24 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสิงห์บุรี  036 - 512 - 565 036 - 512 - 565
  อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเดิม  ชั้น 2  (หลังที่ว่าการอำเมืองสิงห์บุรี)    
  ตำบลบางพุทรา  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี    
  1 6 0 0 0    
25 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอ่างทอง 035 - 612 - 396 035 - 612 - 396
  38/6  ซอยสินพล  คลองลำท่าแดง  ถนนลำท่าแดง    
  ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง    
  1 4 0 0 0    
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 
ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
  สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 043-262-373 043-262-372
  เลขที่  343  หมู่ที่ 15  ตึกวิจัย 2  ถนนท่าพระ - โกสุม  ตำบลท่าพระ     
  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    
  4 0 2 6 0    
1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น 043  - 261 - 306 043 - 261 - 306
  เลขที่  343  หมู่ที่ 15  ตึกวิจัย 2  ถนนท่าพระ - โกสุม  ตำบลท่าพระ  043 - 346 - 112  
  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    
  4 0 2 6 0    
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุบลราชธานี 045 - 241 - 006 045 - 241 - 006
  ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    
  (ข้างอาคารฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองอุบล)    
  ถนนศรีณรงค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี    
  3 4 0 0 0    
3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครราชสีมา 044 - 289-430-1 044 - 289-430
  เลขที่  504-504/1  หมู่ที่ 5  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง     
  จังหวัดนครราชสีมา    
  3 0 0 0 0    
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม 043 - 777 - 465 043 - 777 - 465
  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ชั้น 2  ห้อง 206  ตำบลแวงน่าง     
  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม    
  4 4 0 0 0    
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ 045 - 622 - 714 045 - 622 - 714
  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเดิม  (ชั้น 1 )  ตำบลในเมือง 045 - 814 - 540 045 - 814 - 542
  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ    
  3 3 0 0 0    
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชัยภูมิ 044 - 830 - 207 044 - 830 - 941
  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเดิม)  ชั้น 1  ถนนบรรณาการ     
  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ    
  3 6 0 0 0    
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุรินทร์ 044 - 713 - 381 044 - 713 - 382
  ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ (หลังเก่า)     
  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์    
  3 2 0 0 0    
8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ 044 - 602 - 262 044 - 602 -261
  อาคารศูนย์ประสานงานภาครัฐและเอกชน  จังหวัดบุรีรัมย์    
  ถนนจิระ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์    
  3 1 0 0 0    
9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 043 - 519 - 118 043 - 519 - 118
  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเดิม) ชั้น 2  ถนนเทวาภิบาล     
  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด    
  4 5 0 0 0    
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร 045 - 714 - 072 045 -714 - 072
  อาคารสำนักงานประชาสังคมจังหวัดยโสธร     
  เลขที่  59/1  ถนนวารีราชเดช    
    อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร    
  3 5 0 0 0    
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุดรธานี 042 - 211 - 199 042-211 -199
  เลขที่ 588/6-7  ซอยบ้านโพธิ์สว่าง  ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม    
  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี     
  4 1 0 0 0    
12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 042 - 313 - 070 042 - 313 - 070
  หน้าห้องประชุมอนาลโย  ศาลากลางจังหวัด  (ชั้น 2)     
  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู    
  3 9 0 0 0    
13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองคาย 042 - 423 - 926 042 - 423 - 926
  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย (ชั้น 3)    
  ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย     
  4 3 0 0 0    
14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเลย 042 - 832 - 312 042 - 861 - 268
  582-583  หมู่ 2  บ้านขอนแดง    
  ถนนเจริญรัฐ  ตำบลนาอาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย    
  4 2 0 0 0    
15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ 043 - 873 - 313 043-873- 313
  ตู้ ปณ. 32  อำเภอเมือง  (มาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธุ์    
  ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์    
  4 6 0 0 0    
16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร 042 - 733 - 493 042 -733 - 493
  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ชั้น 2  (อาคารเก่า)    
  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร    
  4 7 0 0 0    
17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหาร 042 - 614 - 724 042-614 - 101
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร (โรงเรียนมุกดาลัย)    
  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร     
  4 9 0 0 0    
18 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครพนม 042 - 516 - 271 042 -516 - 122
  ( ร.พ.ช.เดิม )  ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม    
  จังหวัดนครพนม  4 8 0 0 0    
19 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ 045- 523 - 144 045 - 523 - 078
  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  (ชั้น 2)  ตำบลโนนหนามแท่ง    
  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ    
  3 7 0 0 0    
20 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงกาฬ 042 - 492-511 042 - 492-511
  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบึงกาฬ    
  เลขที่ 157 ม.3 บึงกาฬ  อำเภอเมือง     
  จังหวัดบึงกาฬ  3 8 0 0 0    
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคใต้
ที่ 
ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
  สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) 075-346-064 054-346-065
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช    
  ตึกศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ชั้น 2 ถนนศรีธรรมโศก    
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  8 0 0 0 0    
1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 075 - 344 - 434 075 - 344 - 848
  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  อาคารใหม่  ชั้น 4      
  ถนนราชดำเนินนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  8 0 0 0 0    
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรัง 075 - 211 - 840 075 - 211 - 787
  437/1 ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง    
  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง    
  9 2 0 0 0    
3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพัทลุง 074 - 617 - 392 074 - 617 - 392
  137 ถนนเพชรเกษม  ตำบลคูหาสวรรค์     
  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง    
  9 3 0 0 0    
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสงขลา 074 - 313 - 644 074 - 313 - 644
  เลขที่ 163 หมู่ที่ 10  ตำบลเขารูปช้าง  ถนนกาญจนวนิช     
  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา    
  9 0 0 0 0    
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูล 074 - 725 - 044 074 - 725 - 044
  ห้องเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (ชั้น 3)  ศาลากลางจังหวัดสตูล     
  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล    
  9 1 0 0 0    
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077 - 206 - 247 077 - 206 - 248
  อาคารส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ตึกอัยการ ชั้น 5)  ถนนดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
  8 4 0 0 0    
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่ 075 - 622 - 915 075 - 622 - 915
  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  (หลังเก่า) ต.ปากน้ำ    
  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่    
  8 1 0 0 0    
8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชุมพร 077 - 506 - 140 077 - 504 - 607
  ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ชั้น 4  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง     
  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร    
  8 6 0 0 0    
9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง 077 - 812 - 825 077 - 835 - 031
  เลขที่  57/10  หมู่ 2  ตำบลบางริ้น     
  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง    
  8 5 0 0 0    
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพังงา 076 - 460 - 726 076 - 460 - 726
  เลขที่ 73/19  หมู่ 3  ตำบลถ้ำน้ำผุด      
  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา    
  8 2 0 0 0    
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ต 076 - 212 - 119 076 - 212-119
  อาคารราชพัสดุ  44  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี  ตำบลตลาดเหนือ    
  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต    
  8 3 0 0 0    
12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปัตตานี 073 - 334 - 359 073 - 323 - 377
  เลขที่  300/121  หมู่ที่ 4  ถนนหนองจิก  ตำบลรูสะมิแล    
  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    
  9 4 0 0 0    
13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนราธิวาส 073 - 642-764 -5 073 - 642 - 464
  เลขที่  156/3  ถนนระแงะมรรคา  ตำบลบางนาค     
  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส    
  9 6 0 0 0    
14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยะลา 073 - 203 - 539 073 - 203 - 728
  277  ถนนผังเมือง 4  ตำบลสะเตง    
  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา    
  9 5 0 0 0    
banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher