Create PDF Recommend Print

ที่อยู่สำนักงานสาขาจังหวัด

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคเหนือ
ที่ 
ที่อยู่ โทรศัพท์  โทรสาร 
  สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) 053-240-676 053-240-677
  ชุมนุมสหกรณ์เชียงใหม่    
   30 ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.วัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    
  5 0 0 0 0    
1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 053 -112- 924 - 5 053 -112- 924
  ศูนย์สินค้าเกษตรกรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่    
   (อาคารตรวจสอบคุณภาพและชั่งน้ำหนัก)     
  230  หมู่ 1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    
  5 0 3 0 0    
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 - 613 - 871 053 - 613 - 871
  89  ถนนสิงหนาทบำรุง  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง    
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  5 8 0 0 0    
3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปาง 054 - 265 - 054 054 - 265 - 054
  ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 2)  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท     
  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   5 2 0 0 0    
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูน 053 - 510 - 275 053 - 510 - 275
  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ชั้น 1  ถนนอินทยงยศ     
  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน    
  5 1 0 0 0    
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงราย 053 - 150-156 053 - 150-156
  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 ) ถนนแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย     
  จังหวัดเชียงราย  5 7 1 0 0    
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพะเยา 054 - 411 - 213 054 - 411 - 213
  ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  (ชั้น5)  ตำบลบ้านต๋อม     
  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา    
  5 6 0 0 0    
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ 056 - 712 - 967 056 - 725 - 132
  ศาลากลาง (หลังเก่า) ถนนเพชรเจริญ    
  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์     
  6 7 0 0 0    
8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิษณุโลก 055 - 245 - 666 055 - 245 - 666
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่ ชั้น 6 ถนนวังจันทร์    
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    
  6 5 0 0 0    
9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครสวรรค์ 056 - 256 - 813 056 - 256 - 814
  อาคารสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร  ในสนามบินนครสวรรค์    
  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์    
  6 0 0 0 0    
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุทัยธานี 056 - 512 - 069 056 - 512 - 069
  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)  ชั้น 2     
  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี    
  6 1 0 0 0    
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุโขทัย 055 - 616 - 405 055 - 616 - 406
  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (หลังเดิม)  ถนนสิงหวัฒน์     
  ตำบลธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย    
  6 4 0 0 0    
12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-830-757 055 - 515 - 027
  8/69  ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ  ตำบลท่าอิฐ     
  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์     
  5 3 0 0 0    
13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน 054 - 716 - 426 054 - 716 - 427
  อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน (หลังใหม่) ชั้น 5  ถนนน่าน-พะเยา    
  ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน    
  5 5 0 0 0    
14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแพร่ 054 - 534 - 381 054 - 534 - 381
  303/22-23  หมู่7  ตำบลนาจักร    
  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่    
  5 4 0 0 0    
15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกำแพงเพชร 055-705-077 055 - 705-077
  ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ตำบลหนองปลิง 055-705-081  
  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร    
  6 2 0 0 0    
16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร 056 - 613 - 593 056 - 613 - 592
  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่)  ชั้น ๓  ถนนพิจิตร - ตะพานหิน    
  ตำบลท่าหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร    
  6 6 0 0 0    
17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตาก 055 - 517 - 663 055 - 512 - 077
  เลขที่  1/3-4 ถนนกิจติขจร ตำบลระแหง      
  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก    
  6 3 0 0 0    
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคกลาง
ที่ 
ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
  สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) 02-158-0342 02-158-0341
  68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ต่อ 3506  
  กรุงเทพฯ 10900    
1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลพบุรี 036 - 784 - 928 036 - 784 - 929
  โครงการชุมชนการเคหะลพบุรี  อาคารพาณิชย์  เลขที่ 142/789  หมู่ที่ 2     
  ตำบลกกโก  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี    
  1 5 0 0 0    
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระบุรี 036 - 220 - 881 036 - 220 - 881
  305/11  ถนนเทศบาล ๒  ตำบลปากเพรียว    
  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี    
  1 8 0 0 0    
3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครนายก 037 - 312 - 083 037 - 312 - 083
  173/46  ในบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดนครนายก    
  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก    
  2 6 0 0 0    
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปราจีนบุรี 037 - 454 - 221 037 - 454 - 221
  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 1  ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด         
  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 2 5 2 3 0    
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระแก้ว 037 - 425 - 342 037 - 425 - 342
  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2  ห้องเกษตรและสหกรณ์จังหวัด    
  ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว    
  2 7 0 0 0    
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปทุมธานี 02 - 581 - 2224 02-581-2228
  49/110 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ฉัตรหลวง 13    
  ตำบลสามโคก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี    
  1 2 1 6 0    
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรี 02 - 903 - 2950 02 - 903 - 2950
  63/264  หมู่ 6  บางใหญ่ซิตี้  ถนนกาญจนาภิเษก    
  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี    
  1 1 1 4 0    
8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-335-667 035-335-667
  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย    
  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
  1 3 0 0 0    
9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี 035 - 535 -202 035 - 536 - 260
  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาศรีหมอก ชั้น 2  035 - 536 -260  
  (อาคารด้านหลังศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ) ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต.สนามชัย      
  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  7 2 0 0 0    
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชัยนาท 056 - 411 -726 056 - 411-727
  479  หมู่บ้านเอื้ออารีย์ ๒  ถนนชัยนาท - ตาคลี    
  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท    
  1 7 0 0 0    
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครปฐม 034 - 241 - 801 034 - 241 - 801
  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม(ส่วนหน้า) อาคาร 1 ซอยเทศา 3 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม    
  7 3 0 0 0    
12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสาคร 034 - 820 - 588 034 - 820 - 588
  930/48  ถนนเอกชัย  ตำบลมหาชัย     
  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร     
  7 4 0 0 0    
13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม 034 - 716 -977 034 - 716-977
  173  ซอยบางแก้ว  ตำบลแม่กลอง 034 - 711-300  
  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม    
  7 5 0 0 0    
14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดราชบุรี 032 - 200 - 617 032 - 200 - 617
  ภายในสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขต 2     
  หมู่ที่ 6  ตำบลเบิกไพร  อำเภอบ้านโป่ง     
  จังหวัดราชบุรี          
  7 0 1 1 0    
15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาญจนบุรี 034-515-323-4 034 - 515 - 323
  21  ซอย 22  ถนนแสงชูโต  ตำบลปากแพรก    
  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี    
  7 1 0 0 0    
16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบุรี 032 - 771 -316 032 - 771 -316
  เลขที่  77  หมู่ที่ 10  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง    
  จังหวัดเพชรบุรี    
  7 6 1 3 0    
17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 - 611 - 561 032 - 611 - 561
  59/25  ถนนสุขใจ  ตำบลประจวบคีรีขันธ์    
  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
  7 7 0 0 0    
18 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรี 039 - 302 - 436 039 - 302 - 436
  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)  ชั้น 2  ถนนเลียบเนิน     
  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี    
  2 2 0 0 0    
19 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตราด 039 - 511 - 137 039 - 511 - 137
  45/14-15  ถนนเทศบาล 5  ตำบลวังกระแจะ    
  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด    
  2 3 0 0 0     
20 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระยอง 038 - 694 -121 038 - 694 -111
  ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น3 ตำบลเนินพระ    
  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง    
  2 1 0 0 0    
21 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชลบุรี 038 - 277 - 051 038 - 277 - 051
  136/19    หมู่ 9   ตำบลบ้านสวน    
  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี    
  2 0 0 0 0    
22 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรปราการ 02 -388 - 1712 02 - 388 - 1713
  545/26  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ     
  จังหวัดสมุทรปราการ    
  1 0 2 7 0    
23 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา 038 - 535 - 421 038 - 535 - 421
  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเดิม)  ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา    
  2 4 0 0 0    
24 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสิงห์บุรี  036 - 512 - 565 036 - 512 - 565
  อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเดิม  ชั้น 2  (หลังที่ว่าการอำเมืองสิงห์บุรี)    
  ตำบลบางพุทรา  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี    
  1 6 0 0 0    
25 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอ่างทอง 035 - 612 - 396 035 - 612 - 396
  38/6  ซอยสินพล  คลองลำท่าแดง  ถนนลำท่าแดง    
  ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง    
  1 4 0 0 0    
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 
ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
  สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 043-262-373 043-262-372
  เลขที่  343  หมู่ที่ 15  ตึกวิจัย 2  ถนนท่าพระ - โกสุม  ตำบลท่าพระ     
  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    
  4 0 2 6 0    
1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น 043  - 261 - 306 043 - 261 - 306
  เลขที่  343  หมู่ที่ 15  ตึกวิจัย 2  ถนนท่าพระ - โกสุม  ตำบลท่าพระ  043 - 346 - 112  
  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    
  4 0 2 6 0    
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุบลราชธานี 045 - 241 - 006 045 - 241 - 006
  ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    
  (ข้างอาคารฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองอุบล)    
  ถนนศรีณรงค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี    
  3 4 0 0 0    
3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครราชสีมา 044 - 289-430-1 044 - 289-430
  เลขที่  504-504/1  หมู่ที่ 5  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง     
  จังหวัดนครราชสีมา    
  3 0 0 0 0    
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม 043 - 777 - 465 043 - 777 - 465
  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ชั้น 2  ห้อง 206  ตำบลแวงน่าง     
  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม    
  4 4 0 0 0    
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ 045 - 622 - 714 045 - 622 - 714
  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเดิม  (ชั้น 1 )  ตำบลในเมือง 045 - 814 - 540 045 - 814 - 542
  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ    
  3 3 0 0 0    
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชัยภูมิ 044 - 830 - 207 044 - 830 - 941
  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเดิม)  ชั้น 1  ถนนบรรณาการ     
  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ    
  3 6 0 0 0    
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุรินทร์ 044 - 713 - 381 044 - 713 - 382
  ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ (หลังเก่า)     
  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์    
  3 2 0 0 0    
8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ 044 - 602 - 262 044 - 602 -261
  อาคารศูนย์ประสานงานภาครัฐและเอกชน  จังหวัดบุรีรัมย์    
  ถนนจิระ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์    
  3 1 0 0 0    
9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 043 - 519 - 118 043 - 519 - 118
  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเดิม) ชั้น 2  ถนนเทวาภิบาล     
  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด    
  4 5 0 0 0    
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร 045 - 714 - 072 045 -714 - 072
  อาคารสำนักงานประชาสังคมจังหวัดยโสธร     
  เลขที่  59/1  ถนนวารีราชเดช    
    อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร    
  3 5 0 0 0    
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุดรธานี 042 - 211 - 199 042-211 -199
  เลขที่ 588/6-7  ซอยบ้านโพธิ์สว่าง  ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม    
  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี     
  4 1 0 0 0    
12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 042 - 313 - 070 042 - 313 - 070
  หน้าห้องประชุมอนาลโย  ศาลากลางจังหวัด  (ชั้น 2)     
  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู    
  3 9 0 0 0    
13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองคาย 042 - 423 - 926 042 - 423 - 926
  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย (ชั้น 3)    
  ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย     
  4 3 0 0 0    
14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเลย 042 - 832 - 312 042 - 861 - 268
  582-583  หมู่ 2  บ้านขอนแดง    
  ถนนเจริญรัฐ  ตำบลนาอาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย    
  4 2 0 0 0    
15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ 043 - 873 - 313 043-873- 313
  ตู้ ปณ. 32  อำเภอเมือง  (มาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธุ์    
  ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์    
  4 6 0 0 0    
16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร 042 - 733 - 493 042 -733 - 493
  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ชั้น 2  (อาคารเก่า)    
  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร    
  4 7 0 0 0    
17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหาร 042 - 614 - 724 042-614 - 101
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร (โรงเรียนมุกดาลัย)    
  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร     
  4 9 0 0 0    
18 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครพนม 042 - 516 - 271 042 -516 - 122
  ( ร.พ.ช.เดิม )  ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม    
  จังหวัดนครพนม  4 8 0 0 0    
19 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ 045- 523 - 144 045 - 523 - 078
  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  (ชั้น 2)  ตำบลโนนหนามแท่ง    
  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ    
  3 7 0 0 0    
20 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงกาฬ 042 - 492-511 042 - 492-511
  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบึงกาฬ    
  เลขที่ 157 ม.3 บึงกาฬ  อำเภอเมือง     
  จังหวัดบึงกาฬ  3 8 0 0 0    
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคใต้
ที่ 
ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
  สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) 075-346-064 054-346-065
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช    
  ตึกศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ชั้น 2 ถนนศรีธรรมโศก    
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  8 0 0 0 0    
1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 075 - 344 - 434 075 - 344 - 848
  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  อาคารใหม่  ชั้น 4      
  ถนนราชดำเนินนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  8 0 0 0 0    
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรัง 075 - 211 - 840 075 - 211 - 787
  437/1 ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง    
  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง    
  9 2 0 0 0    
3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพัทลุง 074 - 617 - 392 074 - 617 - 392
  137 ถนนเพชรเกษม  ตำบลคูหาสวรรค์     
  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง    
  9 3 0 0 0    
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสงขลา 074 - 313 - 644 074 - 313 - 644
  เลขที่ 163 หมู่ที่ 10  ตำบลเขารูปช้าง  ถนนกาญจนวนิช     
  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา    
  9 0 0 0 0    
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูล 074 - 725 - 044 074 - 725 - 044
  ห้องเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (ชั้น 3)  ศาลากลางจังหวัดสตูล     
  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล    
  9 1 0 0 0    
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077 - 206 - 247 077 - 206 - 248
  อาคารส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ตึกอัยการ ชั้น 5)  ถนนดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
  8 4 0 0 0    
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่ 075 - 622 - 915 075 - 622 - 915
  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  (หลังเก่า) ต.ปากน้ำ    
  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่    
  8 1 0 0 0    
8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชุมพร 077 - 506 - 140 077 - 504 - 607
  ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ชั้น 4  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง     
  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร    
  8 6 0 0 0    
9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง 077 - 812 - 825 077 - 835 - 031
  เลขที่  57/10  หมู่ 2  ตำบลบางริ้น     
  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง    
  8 5 0 0 0    
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพังงา 076 - 460 - 726 076 - 460 - 726
  เลขที่ 73/19  หมู่ 3  ตำบลถ้ำน้ำผุด      
  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา    
  8 2 0 0 0    
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ต 076 - 212 - 119 076 - 212-119
  อาคารราชพัสดุ  44  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี  ตำบลตลาดเหนือ    
  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต    
  8 3 0 0 0    
12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปัตตานี 073 - 334 - 359 073 - 323 - 377
  เลขที่  300/121  หมู่ที่ 4  ถนนหนองจิก  ตำบลรูสะมิแล    
  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    
  9 4 0 0 0    
13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนราธิวาส 073 - 642-764 -5 073 - 642 - 464
  เลขที่  156/3  ถนนระแงะมรรคา  ตำบลบางนาค     
  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส    
  9 6 0 0 0    
14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยะลา 073 - 203 - 539 073 - 203 - 728
  277  ถนนผังเมือง 4  ตำบลสะเตง    
  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา    
  9 5 0 0 0    

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop