şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

สื่อประกอบการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย "ประชารัฐ" ของรัฐบาล

1.ความเป็นมาของความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

 ปาฐกถาพิเศษของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

2.พิธีลงนามความร่วมมือ : สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 13 ม.ค. 2559

3.ที่มาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

banner_coop