Create PDF Recommend Print

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง 
   ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาส เพื่อให้เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน และเข้าถึงปัจจัยการผลิตด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ยั่งยืน
    แผนที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเกษตรกร ในการทำการเกษตรแบบครบวงจร (ผลิต รวบรวม แปรรูป การตลาด) เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
    แผนที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกองค์กรเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินทำกินและเข้าถึงปัจจัยการผลิตในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ  
    แผนที่ ๑.๓ เร่งรัดการเสนอแผนและโครงการแบบบูรณาการ โดยใช้ภาคีความร่วมมือ พร้อมเสนอแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกิดการอนุมัติโดยเร็ว                                                                                                                                   
แผนที่ ๑.๔ สนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงิน และให้กองทุนฟื้นฟูฯ รับภาระดอเบี้ยส่วนต่างตามมาตรา ๘ โดยการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                                         แผนที่ ๑.๕ ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างองค์กรเกษตรกร กับกองทุนฟื้นฟูฯ หรือเครือข่ายความร่วมมือ ให้เป็นไปตามมาตรา ๖ และ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่สอง                                                                                                                                                                           สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่เกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกร  
   แผนที่ ๒.๑  จัดการหนี้ทั้งระบบทุกราย ทุกบัญชี ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลสนับสนุนตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ (๑) และเกษตรกรผ่อนชำระตามสัญญากับกองทุนฟื้นฟูฯ
   แผนที่ ๒.๒ องค์กรเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้แก่เกษตรกรสมาชิก  
   แผนที่ ๒.๓ เร่งรัดการลด ปลดหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิก

กลยุทธ์ที่สาม
   พัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร บุคลากรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรในองค์กรเกษตรกรสมาชิก 
   แผนที่ ๓.๑ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ของเกษตรกร เพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกรกร และเกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
   แผนที่ ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้นำองค์กรเกษตรกร และเกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
   แผนที่ ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
   แผนที่ ๓.๔ เร่งรัด จัดทำให้มีระบบสวัสดิการแก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามกฏหมายมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่สี่
   ปฏิรูประบบบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
   แผนที่ ๔.๑ จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูฯ หรือเครือข่ายความร่วมมือสามารถร่วมทุนกับองค์กรเกษตรกร
   แผนที่ ๔.๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์/แผนงาน 

   แผนที่ ๔.๓ สร้างระบบการประเมินบุคลากรแบบธรรมาภิบาล ทั้งการคัดสรร การเข้าสู่ตำแหน่ง เลื่อน/โยกย้าย และการลงโทษโดยการให้ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน
   แผนที่ ๔.๔ พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานสร้างจิตสำนึก ให้โอกาส และสร้างแรกจูงใจให้เกิดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ
   แผนที่ ๔.๕ พัฒนาระบบวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองภารกิจอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno