şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2558 

- ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557– 30 กันยายน 2558

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559

 - ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 - 30 ตุลาคม 2558 

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2558

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2558

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม - 8 มกราคม 2559

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2559

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม  2559

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 - 5  กุมภาพันธ์ 2559

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 8 - 12  กุมภาพันธ์ 2559

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 15 - 19  กุมภาพันธ์ 2559

Bahavior2019
banner_coop
mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno