Create PDF Recommend Print

หนี้ ธ.ก.ส. 1 ปี (NPL)

รายชื่อสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. และขาดการชำระหนี้ระหว่าง 1 - 2 ปี (NPL 1 ปี)

หมายเหตุ: ในกรณีที่เกษตรกรสมาชิกเป็นหนี้กับ ธ.ก.ส. และไม่ได้ชำระหนี้ระหว่าง 1 - 2 ปี แต่ไม่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในรายงานนี้ ขอความกรุณาท่านแจ้งชื่อของท่านให้สำนักงาน กฟก. ในจังหวัดที่ท่านขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนหน้านี้ทราบ เพื่อพนักงานเจ้าหนี้จะได้ดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาหรือชี้แจงขั้นตอนดำเนินการให้ท่านทราบต่อไป

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno