Create PDF Recommend Print

เรื่อง การรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เรื่อง การรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ตามที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้มีประกาศเรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553
ลงวันที่ 3 ก.ย.2553 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2553 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักจัดการหนี้ฯ จึงได้จัดทำประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับคำขอขึ้นทะเบียนองค์กร พ.ศ.2553 และแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ดาวน์โหลดไฟล์

 

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno