Print Recommend

ภูมิภาคที่ 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

all ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
 • กฟก หนองคาย เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555

  Tuesday, 26 June 2012 4433 views

  สำนักงานสาขาจังหวัดหนองคาย โดยนายหินชนวน อโศกตระกูล พร้อมพนักงาน ลูกจ้างและลูกจ้างปคน. ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้...

  nk5-7-55

  สำนักงานสาขาจังหวัดหนองคาย  โดยนายหินชนวน  อโศกตระกูล พร้อมพนักงาน  ลูกจ้างและลูกจ้างปคน.  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2555 ณ  โรงแรมแกรนด์  พาราไดซ์ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร การฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรและการบริหารงานของสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานสาขาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 • กองทุนฟื้นฟูฯ จ.มุกดาหาร ยังคงเดินหน้าเชิงรุก ปีงูใหญ่ 2555 ในการชำระหนี้แทน

  Thursday, 05 July 2012 5521 views

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (บริเวณโรงเรียนมุกดาลัย) ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ **** สำนักงานกองทุ...

   

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดมุกดาหาร  

  ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (บริเวณโรงเรียนมุกดาลัย) ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

   

  **** สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จ.มุกดาหาร  ยังคงเดินหน้าเชิงรุก ปีงูใหญ่ 2555 ต่อไป ในการชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตร ล่าสุดได้อนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 23 ราย เป็นเงินกว่า 1,407,680.96 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) ประกอบ 2 สหกรณ์  ****

  นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ยังให้ความสำคัญในการชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในด้านงานจัดการหนี้  ได้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จากที่ผ่านมา ล่าสุดได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร จำนวน   23  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,680.96 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) แยกเป็น  

  - หนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา  จำกัด 14 ราย เป็นจำนวนเงิน  622,423.04บาท 

  (หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์)  

  เช็คลงวันที่  30  เมษายน 2555

  - หนี้สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 785,257.92 บาท 

  (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)  

  เช็คลงวันที่  30  เมษายน 2555

  ซึ่งสมาชิกเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจมากที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือ   เพราะเป็นหนี้ที่ค้างชำระกับเจ้าหนี้มานานแล้ว  และกังวลเรื่องดอกเบี้ยด้วย ดังนั้น เจ้าตัวพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ  เพื่อปรับกระบวนทัศน์ /ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบใหม่  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานสาขา จ.มุกดาหาร  มีแผนฟื้นฟูฯไว้รองรับอยู่แล้ว  ต่อไป

   

  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ยังมีสหกรณ์ฯ   ซึ่งเป็นเจ้าหนี้  ได้ยื่นเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับชำระหนี้แทน
  มาเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง  จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสาขาจังหวัด  ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติครบถ้วนเกือบ 100
  %  เป็นจำนวนกว่า สามแสนกว่าบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ แน่นอน

  นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดมุกดาหาร  อยากเพิ่มเติม   ก็คือ การรับชำระหนี้คืนจากสมาชิกเกษตรกรที่กองทุนฟื้นฟูฯได้ชำระหนี้แทนแล้วนั้น เกษตรกรบางรายก็ให้ความสำคัญและยังคงเข้ามาจ่ายชำระเงินคืนให้กับกองทุนฟื้นฟู ณ  สาขาจังหวัดมุกดาหารเมื่อครบกำหนดอย่างต่อเนื่อง  ส่วนบางรายที่ยังไม่ได้มาชำระเงินคืนทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟู สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้มีแผนงานในการติดตามการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ   อย่างต่อเนื่อง   ได้แก่ การตรวจสอบการครบกำหนดรอบการชำระหนี้     ของสมาชิกแต่ละรายที่ได้รับการชำระหนี้แทน และต้องมาชำระหนี้คืนให้กับทางกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  รวมถึงการลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือนสมาชิกรายองค์กร/รายบุคคล เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และสอบถามความเป็นอยู่ ของการดำเนินชีวิต   เป็นต้น

  เมื่อได้ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของสาขาจังหวัดที่จะต้องทำก็คือ การจัดทำนิติกรรมสัญญา แต่ละรายให้สมบูรณ์ ซึ่งสาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญา เสร็จสิ้นครบทุกรายแล้วทั้งสองสหกรณ์  

  อีกประเด็นหนึ่ง หัวหน้าสำนักงานยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ทั้งที่เซ็นต์ ปคน.3 ไปแล้ว ยังคงติดตามผลการชำระหนี้คืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ส่วนที่ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญา ปคน.3 หัวหน้าสำนักงานก็ให้ความสำคัญ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯและรอการอนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันเจ้าหนี้ ต่อไป

  ส่วนโครงการเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท ที่ได้อนุมัติผ่านทั้งหมด 12 องค์กร ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร กำลังดำเนินการจัดทำ เรื่องเงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรให้สมาชิกมีความเข้าใจ ในกระบวนการต่างๆร ก่อนทำสัญญารับเงินกู้ยืมนำไปบริหารจัดการในองค์กร และทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้มีการกำหนดการฝึกอบรมโครงการ “ พัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ยืม” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม ณ โรงแรมธารจินดา รีสอร์ท

  ส่วนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่าน ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 ได้ประชุมหารือเรื่อง ต่างๆดังหนี้
  - การจัดการหนี้
  NPA และหนี้นิติบุคคลอื่นให้กับพี่น้อง
  - การชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่
  - ชี้แจงการดำเนินงานโครงการกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท
  - การรับรองการขึ้นทะเบียนหนี้และทะเบียนองค์กรให้กับสมาชิก
  - ชี้แจงเงินสนับสนุน 7,000 บาท สำหรับสมาชิกที่ได้รับสิทธิโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ
  ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเกียรติจากทาง ผู
  ้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3 พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ด้วย
  ทางคณะอนุกรรรมการจังหวัดมุกดาหารได้ฝากให้ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3 เป็นตัวแทนผลักดันในการขับเคลื่อน การอนุมัติเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
  (เงิน 7,000) รวมถึงรายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอบรมแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นต์ ปคน3. เพราะรายชื่อไม่ตรงกับทางสถาบันเจ้าหนี้ ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป
  ดร.วิญญู สะตะ ได้ฝากยุทธศาสตร์ การสะสางงานเก่าที่ยังค้างคาให้ดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งการดำเนินงานภายในสาขา ประกอบด้วย

  - การบริหารงานสำนักงาน
  - งานด้านการฟื้นฟูอาชีพ

  - งานด้านการจัดการหนี้
  - โครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ
  - งานเฉพาะกิจของสาขาจังหวัด

  (*_*)   สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร จะยังคงเดินหน้าต่อไป  เพราะความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกร คือหัวใจสำคัญของเรา (*_*)

  จัดทำโดย

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มุกดาหาร  

  โทร. ๐ – ๔๒๖๑ – ๔๗๒๔

  โทรสาร. ๐ – ๔๒๖๑ – ๔๑๐๑

 • พลิกฟื้นคืนชีวิต ลุยร้อยเอ็ด บันทึกเทปเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้

  Wednesday, 27 June 2012 6697 views

  พลิกฟื้นคืนชีวิต ลุยร้อยเอ็ด บันทึกเทปเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ การถ่ายทำรายการ "พลิกฟื้นคืนชีวิตของเกษตรกร" เทปที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายทำที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ นำเ...

  p27-6

  พลิกฟื้นคืนชีวิต ลุยร้อยเอ็ด บันทึกเทปเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้

  การถ่ายทำรายการ "พลิกฟื้นคืนชีวิตของเกษตรกร" เทปที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายทำที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ นำเสนอกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ บ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรกรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดินแดนส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ เนื้อหานำเสนอแนวคิดของการทำการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของพ่อสม คำมณี และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันพลิกผืนแผ่นดินอันแห้งแล้งของทุ่งกุลาร้องไห้ บนเนื้อที่ 8 ไร่ ให้กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นที่ศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องการทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีการทำบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด เลี้ยงวัว ปลูกผัก ปลูกพืชสวน ปลูกสมุนไพร ไว้กินไว้ขายมีรายได้แบ่งปันในสมาชิก รวมทั้งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ของสมาชิกได้ใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 • ร้อยเอ็ด ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่พบประชาชน

  Monday, 09 July 2012 5311 views

  ร้อยเอ็ด ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่พบประชาชน นายณัฐพล สุทธิสนธิ์ ได้แนะนำภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟุและพัฒนาเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ...

  re9-7-55

  ร้อยเอ็ด ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่พบประชาชน

  นายณัฐพล  สุทธิสนธิ์ ได้แนะนำภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟุและพัฒนาเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ)

  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2555  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เผยว่านำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน ออกจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน  ที่โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีประชาชนมารอบริการอย่างเนืองแน่น เป็นการพบปะเยี่ยมเยียน แก้ไขปัญหาความยากจน และประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญให้ทราบไปพร้อมๆ กัน และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชนครั้งนี้กว่า 50 หน่วยงาน และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ มอบรถเข็นให้ผู้พิการ มอบทุนการศึกษา มอบรถจักรยานให้นักเรียน มอบถุงยังชีพให้คนยากจนและด้อยโอกาส                 มอบไม้เท้าผู้สูงอายุ การบริการตรวจสุขภาพฟรี ตัดผม เสริมสวย และแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร ฯลฯ
  ­

  พร้อมนี้นายสถิต  คำมะสอน รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มอบให้นายณัฐพล สุทธิสนธิ์ พนักงานอาวุโส  เข้าร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ และรับรายงานตัวผู้ได้รับสิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ และขึ้นทะเบียนองค์กร,ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

  นอกจากนี้ นายวันชาติ กล่าวอีกว่า ได้ขอความร่วมมือประชาชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้านยาเสพติด ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท จะทำให้ประชาชนแก้จนได้ หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งต่อไป ที่บ้านกุดแข้ ต.นางาม อ.เสลภูมิ วันที่ 13 ก.ค.นี้

 • ศรีสะเกษเร่งอบรม ให้ความรู้เกษตรกร

  Tuesday, 26 June 2012 5351 views

  เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ฝึก...

  seesakad26

  เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2553  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและแปลงทดลองเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ปรับกระบวนทัศน์  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพหลัก และเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมในอาชีพเสริม  โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้  การอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 842 ราย

  seesakad2606


 • สาขาจังหวัดมุกดาหาร ยังให้ความสำคัญในการชำระหนี้แทนเกษตรกร

  Monday, 09 July 2012 5410 views

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (บริเวณโรงเรียนมุกดาลัย) ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ **** สำนักงานกองทุนฟื...

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดมุกดาหาร  

  ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (บริเวณโรงเรียนมุกดาลัย) ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

   

  **** สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จ.มุกดาหาร  ยังคงเดินหน้าเชิงรุก ปีงูใหญ่ 2555 ต่อไป ในการชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตร ล่าสุดได้อนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 23 ราย เป็นเงินกว่า 1,407,680.96 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) ประกอบ 2 สหกรณ์  ****

  นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ยังให้ความสำคัญในการชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในด้านงานจัดการหนี้  ได้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จากที่ผ่านมา ล่าสุดได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร จำนวน   23  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,680.96 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) แยกเป็น  

  - หนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา  จำกัด 14 ราย เป็นจำนวนเงิน  622,423.04บาท 

  (หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์)  

  เช็คลงวันที่  30  เมษายน 2555

  - หนี้สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 785,257.92 บาท 

  (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)  

  เช็คลงวันที่  30  เมษายน 2555

  ซึ่งสมาชิกเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจมากที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือ   เพราะเป็นหนี้ที่ค้างชำระกับเจ้าหนี้มานานแล้ว  และกังวลเรื่องดอกเบี้ยด้วย ดังนั้น เจ้าตัวพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ  เพื่อปรับกระบวนทัศน์ /ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบใหม่  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานสาขา จ.มุกดาหาร  มีแผนฟื้นฟูฯไว้รองรับอยู่แล้ว  ต่อไป

   

  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ยังมีสหกรณ์ฯ   ซึ่งเป็นเจ้าหนี้  ได้ยื่นเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับชำระหนี้แทน
  มาเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง  จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสาขาจังหวัด  ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติครบถ้วนเกือบ 100
  %  เป็นจำนวนกว่า สามแสนกว่าบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ แน่นอน

  นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดมุกดาหาร  อยากเพิ่มเติม   ก็คือ การรับชำระหนี้คืนจากสมาชิกเกษตรกรที่กองทุนฟื้นฟูฯได้ชำระหนี้แทนแล้วนั้น เกษตรกรบางรายก็ให้ความสำคัญและยังคงเข้ามาจ่ายชำระเงินคืนให้กับกองทุนฟื้นฟู ณ  สาขาจังหวัดมุกดาหารเมื่อครบกำหนดอย่างต่อเนื่อง  ส่วนบางรายที่ยังไม่ได้มาชำระเงินคืนทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟู สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้มีแผนงานในการติดตามการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ   อย่างต่อเนื่อง   ได้แก่ การตรวจสอบการครบกำหนดรอบการชำระหนี้     ของสมาชิกแต่ละรายที่ได้รับการชำระหนี้แทน และต้องมาชำระหนี้คืนให้กับทางกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  รวมถึงการลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือนสมาชิกรายองค์กร/รายบุคคล เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และสอบถามความเป็นอยู่ ของการดำเนินชีวิต   เป็นต้น

  เมื่อได้ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของสาขาจังหวัดที่จะต้องทำก็คือ การจัดทำนิติกรรมสัญญา แต่ละรายให้สมบูรณ์ ซึ่งสาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญา เสร็จสิ้นครบทุกรายแล้วทั้งสองสหกรณ์  

  อีกประเด็นหนึ่ง หัวหน้าสำนักงานยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ทั้งที่เซ็นต์ ปคน.3 ไปแล้ว ยังคงติดตามผลการชำระหนี้คืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ส่วนที่ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญา ปคน.3 หัวหน้าสำนักงานก็ให้ความสำคัญ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯและรอการอนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันเจ้าหนี้ ต่อไป

  ส่วนโครงการเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท ที่ได้อนุมัติผ่านทั้งหมด 12 องค์กร ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร กำลังดำเนินการจัดทำ เรื่องเงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรให้สมาชิกมีความเข้าใจ ในกระบวนการต่างๆร ก่อนทำสัญญารับเงินกู้ยืมนำไปบริหารจัดการในองค์กร และทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้มีการกำหนดการฝึกอบรมโครงการ “ พัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ยืม” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม ณ โรงแรมธารจินดา รีสอร์ท

  ส่วนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่าน ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 ได้ประชุมหารือเรื่อง ต่างๆดังหนี้
  - การจัดการหนี้
  NPA และหนี้นิติบุคคลอื่นให้กับพี่น้อง
  - การชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่
  - ชี้แจงการดำเนินงานโครงการกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท
  - การรับรองการขึ้นทะเบียนหนี้และทะเบียนองค์กรให้กับสมาชิก
  - ชี้แจงเงินสนับสนุน 7,000 บาท สำหรับสมาชิกที่ได้รับสิทธิโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ
  ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเกียรติจากทาง ผู
  ้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3 พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ด้วย
  ทางคณะอนุกรรรมการจังหวัดมุกดาหารได้ฝากให้ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3 เป็นตัวแทนผลักดันในการขับเคลื่อน การอนุมัติเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
  (เงิน 7,000) รวมถึงรายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอบรมแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นต์ ปคน3. เพราะรายชื่อไม่ตรงกับทางสถาบันเจ้าหนี้ ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป
  ดร.วิญญู สะตะ ได้ฝากยุทธศาสตร์ การสะสางงานเก่าที่ยังค้างคาให้ดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งการดำเนินงานภายในสาขา ประกอบด้วย

  - การบริหารงานสำนักงาน
  - งานด้านการฟื้นฟูอาชีพ

  - งานด้านการจัดการหนี้
  - โครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ
  - งานเฉพาะกิจของสาขาจังหวัด

  (*_*)   สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร จะยังคงเดินหน้าต่อไป  เพราะความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกร คือหัวใจสำคัญของเรา (*_*)

  จัดทำโดย

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มุกดาหาร  

  โทร. ๐ – ๔๒๖๑ – ๔๗๒๔

  โทรสาร. ๐ – ๔๒๖๑ – ๔๑๐๑

 • หนองคายประชุมคณะอนุกรรมการฯจังหวัด

  Wednesday, 27 June 2012 5538 views

  นายหินชนวน อโศกตระกูล หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจอมมณี ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (อาคารหลังใหม่ ชั้น 3) ...

             nk27-2nk27-1
             นายหินชนวน อโศกตระกูล หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมจอมมณี  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (อาคารหลังใหม่ ชั้น 3)
             ที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาเรื่อง รับรองการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กร รับรองการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  พิจารณาการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร  และพิจารณากลั่นกรองแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 23 องค์กร
             ในการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดหนองคาย  ครั้งที่ 7/2555  ในวันที่ 20กรกฎาคม 2555  ครั้งถัดไปเป็นการประชุมอนุสัญจร ครั้งที่ 2 ซึ่งที่ประชุมมีติจัดประชุมที่อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ในการประชุมสัญจรครั้งนี้ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับเกษตรกรสมาชิก  เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารด้วย

 • “สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 จัดเวทีความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร”

  Tuesday, 26 June 2012 5131 views

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับ นางสาวสุดารัตน์ โพธิคลัง หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธร น...

   

   

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7  มิถุนายน 2555  ดร.วิญญู  สะตะ  ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับ  นางสาวสุดารัตน์  โพธิคลัง  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธร นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง  รองผู้อำนวยการ ธกส. สาขาจังหวัดยโสธร และคณะอนุกรรมการจังหวัดยโสธร  ได้ร่วมกันจัดเวทีความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  โดยมี นายจันยา สุคนธ์คันธชาติ ปลัดจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในที่ประชุม  

           ดร.วิญญู สะตะ  ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 เล่าว่าในการจัดเวทีครั้งนี้ขึ้นมาก็เพื่อหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาจำนวนรายชื่อของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ฯ ไม่ตรงกัน เมื่ออบรมเสร็จให้สำนักงานจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพโดยให้นำไปซื้อปัจจัยการผลิต มาพัฒนาอาชีพตามความต้องการของตนเอง ซึ่งกองทุนกำหนดไว้รายละ ๗,๐๐๐ บาท และการจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่สามารถกระทำได้  จึงได้มีเวทีนี้ขึ้นมา

   

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno