Print Recommend

 • ที่อยู่สำนักงานสาขาจังหวัด

  Thursday, 16 February 2012 58726 views

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคเหนือ ที่ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) 053-240-676 053-240-677 ชุมนุมสหกรณ์เชียงใหม่ 30 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 0 0 0 0 1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 053 -112- 924 - 5 053 -1...

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคเหนือ
  ที่ 
  ที่อยู่ โทรศัพท์  โทรสาร 
    สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) 053-240-676 053-240-677
    ชุมนุมสหกรณ์เชียงใหม่    
     30 ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.วัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    
    5 0 0 0 0    
  1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 053 -112- 924 - 5 053 -112- 924
    ศูนย์สินค้าเกษตรกรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่    
     (อาคารตรวจสอบคุณภาพและชั่งน้ำหนัก)     
    230  หมู่ 1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    
    5 0 3 0 0    
  2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 - 613 - 871 053 - 613 - 871
    89  ถนนสิงหนาทบำรุง  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง    
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน  5 8 0 0 0    
  3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปาง 054 - 265 - 054 054 - 265 - 054
    ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 2)  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท     
    อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   5 2 0 0 0    
  4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูน 053 - 510 - 275 053 - 510 - 275
    ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ชั้น 1  ถนนอินทยงยศ     
    อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน    
    5 1 0 0 0    
  5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงราย 053 - 150-156 053 - 150-156
    ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 ) ถนนแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย     
    จังหวัดเชียงราย  5 7 1 0 0    
  6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพะเยา 054 - 411 - 213 054 - 411 - 213
    ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  (ชั้น5)  ตำบลบ้านต๋อม     
    อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา    
    5 6 0 0 0    
  7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ 056 - 712 - 967 056 - 725 - 132
    ศาลากลาง (หลังเก่า) ถนนเพชรเจริญ    
    ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์     
    6 7 0 0 0    
  8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิษณุโลก 055 - 245 - 666 055 - 245 - 666
    ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่ ชั้น 6 ถนนวังจันทร์    
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    
    6 5 0 0 0    
  9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครสวรรค์ 056 - 256 - 813 056 - 256 - 814
    อาคารสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร  ในสนามบินนครสวรรค์    
    ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์    
    6 0 0 0 0    
  10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุทัยธานี 056 - 512 - 069 056 - 512 - 069
    ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)  ชั้น 2     
    อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี    
    6 1 0 0 0    
  11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุโขทัย 055 - 616 - 405 055 - 616 - 406
    สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (หลังเดิม)  ถนนสิงหวัฒน์     
    ตำบลธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย    
    6 4 0 0 0    
  12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-830-757 055 - 515 - 027
    8/69  ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ  ตำบลท่าอิฐ     
    อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์     
    5 3 0 0 0    
  13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน 054 - 716 - 426 054 - 716 - 427
    อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน (หลังใหม่) ชั้น 5  ถนนน่าน-พะเยา    
    ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน    
    5 5 0 0 0    
  14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแพร่ 054 - 534 - 381 054 - 534 - 381
    303/22-23  หมู่7  ตำบลนาจักร    
    อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่    
    5 4 0 0 0    
  15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกำแพงเพชร 055-705-077 055 - 705-077
    ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ตำบลหนองปลิง 055-705-081  
    อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร    
    6 2 0 0 0    
  16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร 056 - 613 - 593 056 - 613 - 592
    ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่)  ชั้น ๓  ถนนพิจิตร - ตะพานหิน    
    ตำบลท่าหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร    
    6 6 0 0 0    
  17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตาก 055 - 517 - 663 055 - 512 - 077
    เลขที่  1/3-4 ถนนกิจติขจร ตำบลระแหง      
    อำเภอเมือง  จังหวัดตาก    
    6 3 0 0 0    
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคกลาง
  ที่ 
  ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
    สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) 02-158-0342 02-158-0341
    68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ต่อ 3506  
    กรุงเทพฯ 10900    
  1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลพบุรี 036 - 784 - 928 036 - 784 - 929
    โครงการชุมชนการเคหะลพบุรี  อาคารพาณิชย์  เลขที่ 142/789  หมู่ที่ 2     
    ตำบลกกโก  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี    
    1 5 0 0 0    
  2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระบุรี 036 - 220 - 881 036 - 220 - 881
    305/11  ถนนเทศบาล ๒  ตำบลปากเพรียว    
    อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี    
    1 8 0 0 0    
  3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครนายก 037 - 312 - 083 037 - 312 - 083
    173/46  ในบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดนครนายก    
    ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก    
    2 6 0 0 0    
  4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปราจีนบุรี 037 - 454 - 221 037 - 454 - 221
    ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 1  ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด         
    อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 2 5 2 3 0    
  5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระแก้ว 037 - 425 - 342 037 - 425 - 342
    ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2  ห้องเกษตรและสหกรณ์จังหวัด    
    ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว    
    2 7 0 0 0    
  6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปทุมธานี 02 - 581 - 2224 02-581-2228
    49/110 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ฉัตรหลวง 13    
    ตำบลสามโคก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี    
    1 2 1 6 0    
  7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรี 02 - 903 - 2950 02 - 903 - 2950
    63/264  หมู่ 6  บางใหญ่ซิตี้  ถนนกาญจนาภิเษก    
    ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี    
    1 1 1 4 0    
  8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-335-667 035-335-667
    ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย    
    ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
    1 3 0 0 0    
  9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี 035 - 535 -202 035 - 536 - 260
    ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาศรีหมอก ชั้น 2  035 - 536 -260  
    (อาคารด้านหลังศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ) ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต.สนามชัย      
    อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  7 2 0 0 0    
  10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชัยนาท 056 - 411 -726 056 - 411-727
    479  หมู่บ้านเอื้ออารีย์ ๒  ถนนชัยนาท - ตาคลี    
    ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท    
    1 7 0 0 0    
  11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครปฐม 034 - 241 - 801 034 - 241 - 801
    ศาลากลางจังหวัดนครปฐม(ส่วนหน้า) อาคาร 1 ซอยเทศา 3 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม    
    7 3 0 0 0    
  12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสาคร 034 - 820 - 588 034 - 820 - 588
    930/48  ถนนเอกชัย  ตำบลมหาชัย     
    อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร     
    7 4 0 0 0    
  13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม 034 - 716 -977 034 - 716-977
    173  ซอยบางแก้ว  ตำบลแม่กลอง 034 - 711-300  
    อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม    
    7 5 0 0 0    
  14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดราชบุรี 032 - 200 - 617 032 - 200 - 617
    ภายในสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขต 2     
    หมู่ที่ 6  ตำบลเบิกไพร  อำเภอบ้านโป่ง     
    จังหวัดราชบุรี          
    7 0 1 1 0    
  15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาญจนบุรี 034-515-323-4 034 - 515 - 323
    21  ซอย 22  ถนนแสงชูโต  ตำบลปากแพรก    
    อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี    
    7 1 0 0 0    
  16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบุรี 032 - 771 -316 032 - 771 -316
    เลขที่  77  หมู่ที่ 10  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง    
    จังหวัดเพชรบุรี    
    7 6 1 3 0    
  17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 - 611 - 561 032 - 611 - 561
    59/25  ถนนสุขใจ  ตำบลประจวบคีรีขันธ์    
    อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
    7 7 0 0 0    
  18 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรี 039 - 302 - 436 039 - 302 - 436
    ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)  ชั้น 2  ถนนเลียบเนิน     
    อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี    
    2 2 0 0 0    
  19 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตราด 039 - 511 - 137 039 - 511 - 137
    45/14-15  ถนนเทศบาล 5  ตำบลวังกระแจะ    
    อำเภอเมือง  จังหวัดตราด    
    2 3 0 0 0     
  20 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระยอง 038 - 694 -121 038 - 694 -111
    ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น3 ตำบลเนินพระ    
    อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง    
    2 1 0 0 0    
  21 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชลบุรี 038 - 277 - 051 038 - 277 - 051
    136/19    หมู่ 9   ตำบลบ้านสวน    
    อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี    
    2 0 0 0 0    
  22 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรปราการ 02 -388 - 1712 02 - 388 - 1713
    545/26  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ     
    จังหวัดสมุทรปราการ    
    1 0 2 7 0    
  23 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา 038 - 535 - 421 038 - 535 - 421
    ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเดิม)  ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา    
    2 4 0 0 0    
  24 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสิงห์บุรี  036 - 512 - 565 036 - 512 - 565
    อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเดิม  ชั้น 2  (หลังที่ว่าการอำเมืองสิงห์บุรี)    
    ตำบลบางพุทรา  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี    
    1 6 0 0 0    
  25 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอ่างทอง 035 - 612 - 396 035 - 612 - 396
    38/6  ซอยสินพล  คลองลำท่าแดง  ถนนลำท่าแดง    
    ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง    
    1 4 0 0 0    
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ที่ 
  ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
    สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 043-262-373 043-262-372
    เลขที่  343  หมู่ที่ 15  ตึกวิจัย 2  ถนนท่าพระ - โกสุม  ตำบลท่าพระ     
    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    
    4 0 2 6 0    
  1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น 043  - 261 - 306 043 - 261 - 306
    เลขที่  343  หมู่ที่ 15  ตึกวิจัย 2  ถนนท่าพระ - โกสุม  ตำบลท่าพระ  043 - 346 - 112  
    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    
    4 0 2 6 0    
  2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุบลราชธานี 045 - 241 - 006 045 - 241 - 006
    ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    
    (ข้างอาคารฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองอุบล)    
    ถนนศรีณรงค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี    
    3 4 0 0 0    
  3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครราชสีมา 044 - 289-430-1 044 - 289-430
    เลขที่  504-504/1  หมู่ที่ 5  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง     
    จังหวัดนครราชสีมา    
    3 0 0 0 0    
  4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม 043 - 777 - 465 043 - 777 - 465
    ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ชั้น 2  ห้อง 206  ตำบลแวงน่าง     
    อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม    
    4 4 0 0 0    
  5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ 045 - 622 - 714 045 - 622 - 714
    ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเดิม  (ชั้น 1 )  ตำบลในเมือง 045 - 814 - 540 045 - 814 - 542
    อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ    
    3 3 0 0 0    
  6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชัยภูมิ 044 - 830 - 207 044 - 830 - 941
    ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเดิม)  ชั้น 1  ถนนบรรณาการ     
    ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ    
    3 6 0 0 0    
  7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุรินทร์ 044 - 713 - 381 044 - 713 - 382
    ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ (หลังเก่า)     
    อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์    
    3 2 0 0 0    
  8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ 044 - 602 - 262 044 - 602 -261
    อาคารศูนย์ประสานงานภาครัฐและเอกชน  จังหวัดบุรีรัมย์    
    ถนนจิระ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์    
    3 1 0 0 0    
  9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 043 - 519 - 118 043 - 519 - 118
    ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเดิม) ชั้น 2  ถนนเทวาภิบาล     
    อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด    
    4 5 0 0 0    
  10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร 045 - 714 - 072 045 -714 - 072
    อาคารสำนักงานประชาสังคมจังหวัดยโสธร     
    เลขที่  59/1  ถนนวารีราชเดช    
      อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร    
    3 5 0 0 0    
  11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุดรธานี 042 - 211 - 199 042-211 -199
    เลขที่ 588/6-7  ซอยบ้านโพธิ์สว่าง  ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม    
    อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี     
    4 1 0 0 0    
  12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 042 - 313 - 070 042 - 313 - 070
    หน้าห้องประชุมอนาลโย  ศาลากลางจังหวัด  (ชั้น 2)     
    อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู    
    3 9 0 0 0    
  13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองคาย 042 - 423 - 926 042 - 423 - 926
    ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย (ชั้น 3)    
    ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย     
    4 3 0 0 0    
  14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเลย 042 - 832 - 312 042 - 861 - 268
    582-583  หมู่ 2  บ้านขอนแดง    
    ถนนเจริญรัฐ  ตำบลนาอาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย    
    4 2 0 0 0    
  15 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ 043 - 873 - 313 043-873- 313
    ตู้ ปณ. 32  อำเภอเมือง  (มาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธุ์    
    ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์    
    4 6 0 0 0    
  16 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร 042 - 733 - 493 042 -733 - 493
    ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ชั้น 2  (อาคารเก่า)    
    อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร    
    4 7 0 0 0    
  17 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหาร 042 - 614 - 724 042-614 - 101
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร (โรงเรียนมุกดาลัย)    
    อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร     
    4 9 0 0 0    
  18 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครพนม 042 - 516 - 271 042 -516 - 122
    ( ร.พ.ช.เดิม )  ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม    
    จังหวัดนครพนม  4 8 0 0 0    
  19 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ 045- 523 - 144 045 - 523 - 078
    ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  (ชั้น 2)  ตำบลโนนหนามแท่ง    
    อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ    
    3 7 0 0 0    
  20 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงกาฬ 042 - 492-511 042 - 492-511
    สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบึงกาฬ    
    เลขที่ 157 ม.3 บึงกาฬ  อำเภอเมือง     
    จังหวัดบึงกาฬ  3 8 0 0 0    
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคใต้
  ที่ 
  ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
    สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) 075-346-064 054-346-065
    สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช    
    ตึกศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ชั้น 2 ถนนศรีธรรมโศก    
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
    8 0 0 0 0    
  1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 075 - 344 - 434 075 - 344 - 848
    ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  อาคารใหม่  ชั้น 4      
    ถนนราชดำเนินนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
    8 0 0 0 0    
  2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรัง 075 - 211 - 840 075 - 211 - 787
    437/1 ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง    
    อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง    
    9 2 0 0 0    
  3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพัทลุง 074 - 617 - 392 074 - 617 - 392
    137 ถนนเพชรเกษม  ตำบลคูหาสวรรค์     
    อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง    
    9 3 0 0 0    
  4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสงขลา 074 - 313 - 644 074 - 313 - 644
    เลขที่ 163 หมู่ที่ 10  ตำบลเขารูปช้าง  ถนนกาญจนวนิช     
    อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา    
    9 0 0 0 0    
  5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูล 074 - 725 - 044 074 - 725 - 044
    ห้องเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (ชั้น 3)  ศาลากลางจังหวัดสตูล     
    อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล    
    9 1 0 0 0    
  6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077 - 206 - 247 077 - 206 - 248
    อาคารส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ตึกอัยการ ชั้น 5)  ถนนดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
    8 4 0 0 0    
  7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่ 075 - 622 - 915 075 - 622 - 915
    ศาลากลางจังหวัดกระบี่  (หลังเก่า) ต.ปากน้ำ    
    อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่    
    8 1 0 0 0    
  8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชุมพร 077 - 506 - 140 077 - 504 - 607
    ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ชั้น 4  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง     
    อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร    
    8 6 0 0 0    
  9 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง 077 - 812 - 825 077 - 835 - 031
    เลขที่  57/10  หมู่ 2  ตำบลบางริ้น     
    อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง    
    8 5 0 0 0    
  10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพังงา 076 - 460 - 726 076 - 460 - 726
    เลขที่ 73/19  หมู่ 3  ตำบลถ้ำน้ำผุด      
    อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา    
    8 2 0 0 0    
  11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ต 076 - 212 - 119 076 - 212-119
    อาคารราชพัสดุ  44  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี  ตำบลตลาดเหนือ    
    อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต    
    8 3 0 0 0    
  12 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปัตตานี 073 - 334 - 359 073 - 323 - 377
    เลขที่  300/121  หมู่ที่ 4  ถนนหนองจิก  ตำบลรูสะมิแล    
    อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    
    9 4 0 0 0    
  13 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนราธิวาส 073 - 642-764 -5 073 - 642 - 464
    เลขที่  156/3  ถนนระแงะมรรคา  ตำบลบางนาค     
    อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส    
    9 6 0 0 0    
  14 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยะลา 073 - 203 - 539 073 - 203 - 728
    277  ถนนผังเมือง 4  ตำบลสะเตง    
    อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา    
    9 5 0 0 0    

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno