Print Recommend

ข่าวสารงานจัดการหนี้

Item title Hits Created
การสำรวจข้อมูลทะเบียนหนี้ของเกษตรกร (ด่วน!) 2756 views Friday, 10 February 2017
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนหนี้ของเกษตรกร 2012 views Wednesday, 08 February 2017
แนวทางการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงยอดชำระหนี้แทน 2555 views Friday, 13 January 2017
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคืนหลักประกันให้แก่เกษตรกร และพิธี "คืนที่ดินทำกิน คืนความสุขให้เกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร" 2424 views Monday, 19 December 2016
ขอส่งรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติและเห็นชอบให้ชำระหนี้แทน กรณี หนี้สหกรณ์ 3204 views Wednesday, 07 December 2016
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2872 views Wednesday, 23 November 2016
ปรับปรุงคู่มือและขั้นตอนในการชำระหนี้แทนเกษตรกร 2943 views Wednesday, 02 November 2016
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) 6743 views Wednesday, 07 September 2016
ขอให้เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.ชื่อบัญชี "กองทุนจัดการหนี้ของเกษตรกร" 2973 views Wednesday, 24 August 2016
แบบเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร 5192 views Wednesday, 06 July 2016
ประกาศ คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วย หลักเณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2559 3668 views Tuesday, 21 June 2016
ประกาศ คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ.2559 3467 views Tuesday, 21 June 2016

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop