Print Recommend

ข่าวสารงานฟื้นฟูฯ

Item title Hits Created
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแผนและโครงการที่มีงบประมาณเกิน 5 แสนบาทที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้ทบทวน 10958 views Thursday, 14 March 2013
ขอให้สำนักงานสาขาจังหวัด 76 สาขา ดำเนินการส่งเอกสารเบิกค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 โดยด่วน 9731 views Monday, 11 March 2013
ขอให้สำนักงานสาขาเร่งรัดดำเนินการกลั่นกรองแผนหรือโครงการที่องค์กรเกษตรเสนอขอรับการสนับสนุน 7614 views Monday, 11 March 2013
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูฯ 7782 views Thursday, 21 February 2013
ขอให้นำส่งแผนและโครงการที่องค์กรเกษตรกรขอสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนอย่างเดียว 4385 views Wednesday, 23 January 2013
การประเมินและวิเคราะห์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4508 views Monday, 26 November 2012
(ด่วนที่สุด)แบบสำรวจการเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4659 views Thursday, 15 November 2012
ขอให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4133 views Wednesday, 17 October 2012
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรม(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 18/2555 4728 views Wednesday, 29 August 2012
แจ้งเปลี่ยนชื่อบัญชีขององค์กรเกษตรกร 5042 views Saturday, 18 August 2012
แจ้งประกาศหน่วยฝึกอบรม ครั้งที่ 17/2555 4919 views Thursday, 16 August 2012
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรม (เพิ่มเติม)ครั้งที่ 16/2555 5328 views Wednesday, 08 August 2012

Page 3 of 8

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno

banner_coop