Print Recommend

ข่าวสารงานฟื้นฟูฯ

Item title Hits Created
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแผนและโครงการที่มีงบประมาณเกิน 5 แสนบาทที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้ทบทวน 14148 views Thursday, 14 March 2013
ขอให้สำนักงานสาขาจังหวัด 76 สาขา ดำเนินการส่งเอกสารเบิกค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 โดยด่วน 12830 views Monday, 11 March 2013
ขอให้สำนักงานสาขาเร่งรัดดำเนินการกลั่นกรองแผนหรือโครงการที่องค์กรเกษตรเสนอขอรับการสนับสนุน 8674 views Monday, 11 March 2013
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูฯ 8858 views Thursday, 21 February 2013
ขอให้นำส่งแผนและโครงการที่องค์กรเกษตรกรขอสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนอย่างเดียว 5505 views Wednesday, 23 January 2013
การประเมินและวิเคราะห์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 5455 views Monday, 26 November 2012
(ด่วนที่สุด)แบบสำรวจการเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 5542 views Thursday, 15 November 2012
ขอให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 5112 views Wednesday, 17 October 2012
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรม(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 18/2555 5905 views Wednesday, 29 August 2012
แจ้งเปลี่ยนชื่อบัญชีขององค์กรเกษตรกร 6055 views Saturday, 18 August 2012
แจ้งประกาศหน่วยฝึกอบรม ครั้งที่ 17/2555 5889 views Thursday, 16 August 2012
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรม (เพิ่มเติม)ครั้งที่ 16/2555 6618 views Wednesday, 08 August 2012

Page 3 of 8

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno