şirinevler escort istanbul escort

62

ข่าวล่าสุด

Create PDF Recommend Print

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง 
   ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาส เพื่อให้เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน และเข้าถึงปัจจัยการผลิตด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ยั่งยืน
    แผนที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเกษตรกร ในการทำการเกษตรแบบครบวงจร (ผลิต รวบรวม แปรรูป การตลาด) เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
    แผนที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกองค์กรเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินทำกินและเข้าถึงปัจจัยการผลิตในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ  
    แผนที่ ๑.๓ เร่งรัดการเสนอแผนและโครงการแบบบูรณาการ โดยใช้ภาคีความร่วมมือ พร้อมเสนอแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกิดการอนุมัติโดยเร็ว                                                                                                                                   
แผนที่ ๑.๔ สนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงิน และให้กองทุนฟื้นฟูฯ รับภาระดอเบี้ยส่วนต่างตามมาตรา ๘ โดยการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                                         แผนที่ ๑.๕ ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างองค์กรเกษตรกร กับกองทุนฟื้นฟูฯ หรือเครือข่ายความร่วมมือ ให้เป็นไปตามมาตรา ๖ และ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่สอง                                                                                                                                                                           สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่เกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกร  
   แผนที่ ๒.๑  จัดการหนี้ทั้งระบบทุกราย ทุกบัญชี ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลสนับสนุนตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ (๑) และเกษตรกรผ่อนชำระตามสัญญากับกองทุนฟื้นฟูฯ
   แผนที่ ๒.๒ องค์กรเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้แก่เกษตรกรสมาชิก  
   แผนที่ ๒.๓ เร่งรัดการลด ปลดหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิก

ยุทธศาสตร์ที่สาม
   พัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร บุคลากรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรในองค์กรเกษตรกรสมาชิก 
   แผนที่ ๓.๑ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ของเกษตรกร เพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกรกร และเกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
   แผนที่ ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้นำองค์กรเกษตรกร และเกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
   แผนที่ ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
   แผนที่ ๓.๔ เร่งรัด จัดทำให้มีระบบสวัสดิการแก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามกฏหมายมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่สี่
   ปฏิรูประบบบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
   แผนที่ ๔.๑ จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูฯ หรือเครือข่ายความร่วมมือสามารถร่วมทุนกับองค์กรเกษตรกร
   แผนที่ ๔.๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์/แผนงาน 

   แผนที่ ๔.๓ สร้างระบบการประเมินบุคลากรแบบธรรมาภิบาล ทั้งการคัดสรร การเข้าสู่ตำแหน่ง เลื่อน/โยกย้าย และการลงโทษโดยการให้ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน
   แผนที่ ๔.๔ พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานสร้างจิตสำนึก ให้โอกาส และสร้างแรกจูงใจให้เกิดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ
   แผนที่ ๔.๕ พัฒนาระบบวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองภารกิจอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55

บทสัมภาษณ์_ผู้บริหาร

icon-who

ปฏิทิน กิจกรรม

Last month June 2019 Next month
S M T W T F S
week 22 1
week 23 2 3 4 5 6 7 8
week 24 9 10 11 12 13 14 15
week 25 16 17 18 19 20 21 22
week 26 23 24 25 26 27 28 29
week 27 30

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
mod_vvisit_counterเดือนนี้0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
mod_vvisit_counterทั้งหมด0
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno