şirinevler escort istanbul escort

Capture2

Print Recommend

ภูมิภาคที่ 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

all ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
 • กฟก หนองคาย เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555

  Tuesday, 26 June 2012 8612 views

  สำนักงานสาขาจังหวัดหนองคาย โดยนายหินชนวน อโศกตระกูล พร้อมพนักงาน ลูกจ้างและลูกจ้างปคน. ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้...

  nk5-7-55

  สำนักงานสาขาจังหวัดหนองคาย  โดยนายหินชนวน  อโศกตระกูล พร้อมพนักงาน  ลูกจ้างและลูกจ้างปคน.  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2555 ณ  โรงแรมแกรนด์  พาราไดซ์ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร การฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรและการบริหารงานของสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานสาขาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 • กองทุนฟื้นฟูฯ จ.มุกดาหาร ยังคงเดินหน้าเชิงรุก ปีงูใหญ่ 2555 ในการชำระหนี้แทน

  Thursday, 05 July 2012 9782 views

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (บริเวณโรงเรียนมุกดาลัย) ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ **** สำนักงานกองทุ...

   

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดมุกดาหาร  

  ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (บริเวณโรงเรียนมุกดาลัย) ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

   

  **** สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จ.มุกดาหาร  ยังคงเดินหน้าเชิงรุก ปีงูใหญ่ 2555 ต่อไป ในการชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตร ล่าสุดได้อนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 23 ราย เป็นเงินกว่า 1,407,680.96 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) ประกอบ 2 สหกรณ์  ****

  นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ยังให้ความสำคัญในการชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในด้านงานจัดการหนี้  ได้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จากที่ผ่านมา ล่าสุดได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร จำนวน   23  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,680.96 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) แยกเป็น  

  - หนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา  จำกัด 14 ราย เป็นจำนวนเงิน  622,423.04บาท 

  (หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์)  

  เช็คลงวันที่  30  เมษายน 2555

  - หนี้สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 785,257.92 บาท 

  (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)  

  เช็คลงวันที่  30  เมษายน 2555

  ซึ่งสมาชิกเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจมากที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือ   เพราะเป็นหนี้ที่ค้างชำระกับเจ้าหนี้มานานแล้ว  และกังวลเรื่องดอกเบี้ยด้วย ดังนั้น เจ้าตัวพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ  เพื่อปรับกระบวนทัศน์ /ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบใหม่  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานสาขา จ.มุกดาหาร  มีแผนฟื้นฟูฯไว้รองรับอยู่แล้ว  ต่อไป

   

  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ยังมีสหกรณ์ฯ   ซึ่งเป็นเจ้าหนี้  ได้ยื่นเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับชำระหนี้แทน
  มาเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง  จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสาขาจังหวัด  ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติครบถ้วนเกือบ 100
  %  เป็นจำนวนกว่า สามแสนกว่าบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ แน่นอน

  นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดมุกดาหาร  อยากเพิ่มเติม   ก็คือ การรับชำระหนี้คืนจากสมาชิกเกษตรกรที่กองทุนฟื้นฟูฯได้ชำระหนี้แทนแล้วนั้น เกษตรกรบางรายก็ให้ความสำคัญและยังคงเข้ามาจ่ายชำระเงินคืนให้กับกองทุนฟื้นฟู ณ  สาขาจังหวัดมุกดาหารเมื่อครบกำหนดอย่างต่อเนื่อง  ส่วนบางรายที่ยังไม่ได้มาชำระเงินคืนทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟู สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้มีแผนงานในการติดตามการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ   อย่างต่อเนื่อง   ได้แก่ การตรวจสอบการครบกำหนดรอบการชำระหนี้     ของสมาชิกแต่ละรายที่ได้รับการชำระหนี้แทน และต้องมาชำระหนี้คืนให้กับทางกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  รวมถึงการลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือนสมาชิกรายองค์กร/รายบุคคล เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และสอบถามความเป็นอยู่ ของการดำเนินชีวิต   เป็นต้น

  เมื่อได้ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของสาขาจังหวัดที่จะต้องทำก็คือ การจัดทำนิติกรรมสัญญา แต่ละรายให้สมบูรณ์ ซึ่งสาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญา เสร็จสิ้นครบทุกรายแล้วทั้งสองสหกรณ์  

  อีกประเด็นหนึ่ง หัวหน้าสำนักงานยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ทั้งที่เซ็นต์ ปคน.3 ไปแล้ว ยังคงติดตามผลการชำระหนี้คืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ส่วนที่ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญา ปคน.3 หัวหน้าสำนักงานก็ให้ความสำคัญ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯและรอการอนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันเจ้าหนี้ ต่อไป

  ส่วนโครงการเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท ที่ได้อนุมัติผ่านทั้งหมด 12 องค์กร ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร กำลังดำเนินการจัดทำ เรื่องเงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรให้สมาชิกมีความเข้าใจ ในกระบวนการต่างๆร ก่อนทำสัญญารับเงินกู้ยืมนำไปบริหารจัดการในองค์กร และทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้มีการกำหนดการฝึกอบรมโครงการ “ พัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ยืม” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม ณ โรงแรมธารจินดา รีสอร์ท

  ส่วนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่าน ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 ได้ประชุมหารือเรื่อง ต่างๆดังหนี้
  - การจัดการหนี้
  NPA และหนี้นิติบุคคลอื่นให้กับพี่น้อง
  - การชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่
  - ชี้แจงการดำเนินงานโครงการกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท
  - การรับรองการขึ้นทะเบียนหนี้และทะเบียนองค์กรให้กับสมาชิก
  - ชี้แจงเงินสนับสนุน 7,000 บาท สำหรับสมาชิกที่ได้รับสิทธิโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ
  ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเกียรติจากทาง ผู
  ้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3 พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ด้วย
  ทางคณะอนุกรรรมการจังหวัดมุกดาหารได้ฝากให้ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3 เป็นตัวแทนผลักดันในการขับเคลื่อน การอนุมัติเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
  (เงิน 7,000) รวมถึงรายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอบรมแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นต์ ปคน3. เพราะรายชื่อไม่ตรงกับทางสถาบันเจ้าหนี้ ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป
  ดร.วิญญู สะตะ ได้ฝากยุทธศาสตร์ การสะสางงานเก่าที่ยังค้างคาให้ดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งการดำเนินงานภายในสาขา ประกอบด้วย

  - การบริหารงานสำนักงาน
  - งานด้านการฟื้นฟูอาชีพ

  - งานด้านการจัดการหนี้
  - โครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ
  - งานเฉพาะกิจของสาขาจังหวัด

  (*_*)   สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร จะยังคงเดินหน้าต่อไป  เพราะความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกร คือหัวใจสำคัญของเรา (*_*)

  จัดทำโดย

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มุกดาหาร  

  โทร. ๐ – ๔๒๖๑ – ๔๗๒๔

  โทรสาร. ๐ – ๔๒๖๑ – ๔๑๐๑

 • พลิกฟื้นคืนชีวิต ลุยร้อยเอ็ด บันทึกเทปเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้

  Wednesday, 27 June 2012 11014 views

  พลิกฟื้นคืนชีวิต ลุยร้อยเอ็ด บันทึกเทปเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ การถ่ายทำรายการ "พลิกฟื้นคืนชีวิตของเกษตรกร" เทปที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายทำที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ นำเ...

  p27-6

  พลิกฟื้นคืนชีวิต ลุยร้อยเอ็ด บันทึกเทปเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้

  การถ่ายทำรายการ "พลิกฟื้นคืนชีวิตของเกษตรกร" เทปที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายทำที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ นำเสนอกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ บ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรกรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดินแดนส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ เนื้อหานำเสนอแนวคิดของการทำการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของพ่อสม คำมณี และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันพลิกผืนแผ่นดินอันแห้งแล้งของทุ่งกุลาร้องไห้ บนเนื้อที่ 8 ไร่ ให้กลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นที่ศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องการทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีการทำบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด เลี้ยงวัว ปลูกผัก ปลูกพืชสวน ปลูกสมุนไพร ไว้กินไว้ขายมีรายได้แบ่งปันในสมาชิก รวมทั้งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ของสมาชิกได้ใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 • ร้อยเอ็ด ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่พบประชาชน

  Monday, 09 July 2012 9649 views

  ร้อยเอ็ด ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่พบประชาชน นายณัฐพล สุทธิสนธิ์ ได้แนะนำภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟุและพัฒนาเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ...

  re9-7-55

  ร้อยเอ็ด ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่พบประชาชน

  นายณัฐพล  สุทธิสนธิ์ ได้แนะนำภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟุและพัฒนาเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ)

  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2555  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เผยว่านำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน ออกจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน  ที่โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีประชาชนมารอบริการอย่างเนืองแน่น เป็นการพบปะเยี่ยมเยียน แก้ไขปัญหาความยากจน และประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญให้ทราบไปพร้อมๆ กัน และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชนครั้งนี้กว่า 50 หน่วยงาน และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ มอบรถเข็นให้ผู้พิการ มอบทุนการศึกษา มอบรถจักรยานให้นักเรียน มอบถุงยังชีพให้คนยากจนและด้อยโอกาส                 มอบไม้เท้าผู้สูงอายุ การบริการตรวจสุขภาพฟรี ตัดผม เสริมสวย และแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร ฯลฯ
  ­

  พร้อมนี้นายสถิต  คำมะสอน รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มอบให้นายณัฐพล สุทธิสนธิ์ พนักงานอาวุโส  เข้าร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ และรับรายงานตัวผู้ได้รับสิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ และขึ้นทะเบียนองค์กร,ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

  นอกจากนี้ นายวันชาติ กล่าวอีกว่า ได้ขอความร่วมมือประชาชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้านยาเสพติด ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท จะทำให้ประชาชนแก้จนได้ หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งต่อไป ที่บ้านกุดแข้ ต.นางาม อ.เสลภูมิ วันที่ 13 ก.ค.นี้

 • ศรีสะเกษเร่งอบรม ให้ความรู้เกษตรกร

  Tuesday, 26 June 2012 9595 views

  เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ฝึก...

  seesakad26

  เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2553  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและแปลงทดลองเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ปรับกระบวนทัศน์  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพหลัก และเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมในอาชีพเสริม  โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้  การอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 842 ราย

  seesakad2606


 • สาขาจังหวัดมุกดาหาร ยังให้ความสำคัญในการชำระหนี้แทนเกษตรกร

  Monday, 09 July 2012 9380 views

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (บริเวณโรงเรียนมุกดาลัย) ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ **** สำนักงานกองทุนฟื...

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดมุกดาหาร  

  ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (บริเวณโรงเรียนมุกดาลัย) ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

   

  **** สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จ.มุกดาหาร  ยังคงเดินหน้าเชิงรุก ปีงูใหญ่ 2555 ต่อไป ในการชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตร ล่าสุดได้อนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 23 ราย เป็นเงินกว่า 1,407,680.96 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) ประกอบ 2 สหกรณ์  ****

  นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ยังให้ความสำคัญในการชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในด้านงานจัดการหนี้  ได้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จากที่ผ่านมา ล่าสุดได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร จำนวน   23  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,680.96 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) แยกเป็น  

  - หนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา  จำกัด 14 ราย เป็นจำนวนเงิน  622,423.04บาท 

  (หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์)  

  เช็คลงวันที่  30  เมษายน 2555

  - หนี้สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 785,257.92 บาท 

  (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)  

  เช็คลงวันที่  30  เมษายน 2555

  ซึ่งสมาชิกเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจมากที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือ   เพราะเป็นหนี้ที่ค้างชำระกับเจ้าหนี้มานานแล้ว  และกังวลเรื่องดอกเบี้ยด้วย ดังนั้น เจ้าตัวพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ  เพื่อปรับกระบวนทัศน์ /ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบใหม่  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานสาขา จ.มุกดาหาร  มีแผนฟื้นฟูฯไว้รองรับอยู่แล้ว  ต่อไป

   

  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ยังมีสหกรณ์ฯ   ซึ่งเป็นเจ้าหนี้  ได้ยื่นเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับชำระหนี้แทน
  มาเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง  จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสาขาจังหวัด  ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติครบถ้วนเกือบ 100
  %  เป็นจำนวนกว่า สามแสนกว่าบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ แน่นอน

  นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดมุกดาหาร  อยากเพิ่มเติม   ก็คือ การรับชำระหนี้คืนจากสมาชิกเกษตรกรที่กองทุนฟื้นฟูฯได้ชำระหนี้แทนแล้วนั้น เกษตรกรบางรายก็ให้ความสำคัญและยังคงเข้ามาจ่ายชำระเงินคืนให้กับกองทุนฟื้นฟู ณ  สาขาจังหวัดมุกดาหารเมื่อครบกำหนดอย่างต่อเนื่อง  ส่วนบางรายที่ยังไม่ได้มาชำระเงินคืนทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟู สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้มีแผนงานในการติดตามการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ   อย่างต่อเนื่อง   ได้แก่ การตรวจสอบการครบกำหนดรอบการชำระหนี้     ของสมาชิกแต่ละรายที่ได้รับการชำระหนี้แทน และต้องมาชำระหนี้คืนให้กับทางกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  รวมถึงการลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือนสมาชิกรายองค์กร/รายบุคคล เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และสอบถามความเป็นอยู่ ของการดำเนินชีวิต   เป็นต้น

  เมื่อได้ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของสาขาจังหวัดที่จะต้องทำก็คือ การจัดทำนิติกรรมสัญญา แต่ละรายให้สมบูรณ์ ซึ่งสาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญา เสร็จสิ้นครบทุกรายแล้วทั้งสองสหกรณ์  

  อีกประเด็นหนึ่ง หัวหน้าสำนักงานยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ทั้งที่เซ็นต์ ปคน.3 ไปแล้ว ยังคงติดตามผลการชำระหนี้คืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ส่วนที่ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญา ปคน.3 หัวหน้าสำนักงานก็ให้ความสำคัญ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯและรอการอนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันเจ้าหนี้ ต่อไป

  ส่วนโครงการเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท ที่ได้อนุมัติผ่านทั้งหมด 12 องค์กร ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร กำลังดำเนินการจัดทำ เรื่องเงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรให้สมาชิกมีความเข้าใจ ในกระบวนการต่างๆร ก่อนทำสัญญารับเงินกู้ยืมนำไปบริหารจัดการในองค์กร และทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้มีการกำหนดการฝึกอบรมโครงการ “ พัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ยืม” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม ณ โรงแรมธารจินดา รีสอร์ท

  ส่วนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่าน ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 ได้ประชุมหารือเรื่อง ต่างๆดังหนี้
  - การจัดการหนี้
  NPA และหนี้นิติบุคคลอื่นให้กับพี่น้อง
  - การชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่
  - ชี้แจงการดำเนินงานโครงการกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท
  - การรับรองการขึ้นทะเบียนหนี้และทะเบียนองค์กรให้กับสมาชิก
  - ชี้แจงเงินสนับสนุน 7,000 บาท สำหรับสมาชิกที่ได้รับสิทธิโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ
  ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเกียรติจากทาง ผู
  ้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3 พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ด้วย
  ทางคณะอนุกรรรมการจังหวัดมุกดาหารได้ฝากให้ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 3 เป็นตัวแทนผลักดันในการขับเคลื่อน การอนุมัติเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
  (เงิน 7,000) รวมถึงรายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอบรมแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นต์ ปคน3. เพราะรายชื่อไม่ตรงกับทางสถาบันเจ้าหนี้ ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป
  ดร.วิญญู สะตะ ได้ฝากยุทธศาสตร์ การสะสางงานเก่าที่ยังค้างคาให้ดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งการดำเนินงานภายในสาขา ประกอบด้วย

  - การบริหารงานสำนักงาน
  - งานด้านการฟื้นฟูอาชีพ

  - งานด้านการจัดการหนี้
  - โครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ
  - งานเฉพาะกิจของสาขาจังหวัด

  (*_*)   สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร จะยังคงเดินหน้าต่อไป  เพราะความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกร คือหัวใจสำคัญของเรา (*_*)

  จัดทำโดย

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มุกดาหาร  

  โทร. ๐ – ๔๒๖๑ – ๔๗๒๔

  โทรสาร. ๐ – ๔๒๖๑ – ๔๑๐๑

 • หนองคายประชุมคณะอนุกรรมการฯจังหวัด

  Wednesday, 27 June 2012 9802 views

  นายหินชนวน อโศกตระกูล หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจอมมณี ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (อาคารหลังใหม่ ชั้น 3) ...

             nk27-2nk27-1
             นายหินชนวน อโศกตระกูล หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมจอมมณี  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (อาคารหลังใหม่ ชั้น 3)
             ที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาเรื่อง รับรองการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กร รับรองการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  พิจารณาการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร  และพิจารณากลั่นกรองแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 23 องค์กร
             ในการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดหนองคาย  ครั้งที่ 7/2555  ในวันที่ 20กรกฎาคม 2555  ครั้งถัดไปเป็นการประชุมอนุสัญจร ครั้งที่ 2 ซึ่งที่ประชุมมีติจัดประชุมที่อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ในการประชุมสัญจรครั้งนี้ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับเกษตรกรสมาชิก  เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารด้วย

 • “สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 จัดเวทีความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร”

  Tuesday, 26 June 2012 9492 views

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับ นางสาวสุดารัตน์ โพธิคลัง หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธร น...

   

   

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7  มิถุนายน 2555  ดร.วิญญู  สะตะ  ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับ  นางสาวสุดารัตน์  โพธิคลัง  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธร นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง  รองผู้อำนวยการ ธกส. สาขาจังหวัดยโสธร และคณะอนุกรรมการจังหวัดยโสธร  ได้ร่วมกันจัดเวทีความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  โดยมี นายจันยา สุคนธ์คันธชาติ ปลัดจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในที่ประชุม  

           ดร.วิญญู สะตะ  ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 เล่าว่าในการจัดเวทีครั้งนี้ขึ้นมาก็เพื่อหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาจำนวนรายชื่อของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ฯ ไม่ตรงกัน เมื่ออบรมเสร็จให้สำนักงานจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพโดยให้นำไปซื้อปัจจัยการผลิต มาพัฒนาอาชีพตามความต้องการของตนเอง ซึ่งกองทุนกำหนดไว้รายละ ๗,๐๐๐ บาท และการจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่สามารถกระทำได้  จึงได้มีเวทีนี้ขึ้นมา

   

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55
banner_coop