şirinevler escort istanbul escort

Capture2

ภูมิภาคที่ 2(ภาคกลาง)

กาญจนบุรี ผ่านจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืมแล้ว

kj9-7-1

kj9-7-2kj9-7-3kj9-7-4

              เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน  2555 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืม ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืม 3 องค์กร คือ  (1) องค์กรแม่บ้านเกษตรกรหนองแจง หมู่ 7  (2) องค์กรแม่บ้านเกษตรกรป่าดิบ  (3) องค์กรแม่บ้านเกษตรกรวังศาลา  รวมงบกู้ยืม 500,000 บาท โดยมี นายสุคนธ์  ศรีสำราญ หัวหน้าสำนักงานฯสาขาจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาวรัชดา  พงศ์ภูมิมาศ พนักงานอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากร     ให้ความรู้กับองค์กรเกษตรกร มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 30 คน

             นายสุคนธ์  ศรีสำราญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้ารับการอบรม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและปลูกผักตามฤดูกาลเป็นหลัก แต่ประสบปัญหาไม่มีเงินลงทุน ต้นทุนการผลิตสูง ขายผลผลิตได้ไม่คุ้มทุนและถูกกดราคา ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเสนอโครงการมาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรเกษตรกรและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าใจวิธีการ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด ทั้งก่อนการทำสัญญาและหลังทำสัญญา รวมถึงวิธีการเบิกจ่ายเงิน ที่องค์กรต้องมีระเบียบบริหารจัดการที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจของสมาชิก อย่างไรก็ตาม นายสุคนธ์  ศรีสำราญ คาดว่าทั้ง 3 องค์กร ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้สามารถดำเนินงานได้ตามระเบียบแบบแผนอย่างถูกต้อง โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ได้ตรงปัญหาและความต้องการของสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนฟื้นฟูฯ

          ด้าน นางวรรณา  เห็นสว่าง ประธานองค์กรแม่บ้านเกษตรกรหนองแจง หมู่ 7 เปิดเผยว่า จากที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืม ทำให้รู้และเข้าใจขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับจะทำให้องค์กรทำงานได้สะดวก ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาติดขัด สามารถแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณ ท่านหัวหน้าสำนักงาน พนักงานและลูกจ้าง ของสาขากาญจนบุรีทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเป็นอย่างดี

             นายสุคนธ์  ศรีสำราญ  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานฯสาขาจังหวัดกาญจนบุรี ยินดีให้คำปรึกษา กับองค์กรที่สนใจในการยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อของบอุดหนุนและงบกู้ยืม โดยสามารถสอบถามหรือขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานฯสาขาจังหวัดกาญจนบุรี โทร 034-515323 ในวันเวลาราชการ พนักงานทั้งหมดของสาขาจังหวัดกาญจนบุรี ยินดีให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno